Vytvoriť faktúru

NOVUM SK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 17.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno NOVUM SK
IČO 31379133
DIČ 2020327188
IČ DPH SK2020327188
Dátum vzniku 14 Septembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NOVUM SK
Rastislavova 9
91105
Trenčín
Finančné informácie
Tržby a výnosy 726 284 €
Zisk 50 595 €
Aktíva 485 935 €
Vlastný kapitál 281 328 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0322333703, 0322902284, 0326400610, 0326586701, 0556221654, 0326526041
Mobile phone(s) +421905740539, +421915740539
Fax(es) 0322902284, 0326526041
Dátum aktualizácie údajov: 17.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 497,523
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 4,089
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 4,089
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 4,089
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 491,073
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 143,778
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 143,778
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 209,984
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 100,046
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 100,046
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 972
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 108,966
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 137,311
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 14,437
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 122,874
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,361
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,361
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 497,523
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 331,923
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,846
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,846
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 198,118
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 198,118
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 73,724
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 85,702
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -11,978
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 50,595
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 165,598
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 289
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 289
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 153,409
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 118,746
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 118,746
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,764
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,786
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 20,080
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 33
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 11,900
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 11,900
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 2
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 2
Dátum aktualizácie údajov: 17.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 726,264
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 726,284
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 398,063
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 328,201
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 20
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 664,177
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 280,026
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 27,033
D. Služby (účtová skupina 51) 161,292
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 185,758
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 129,796
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 46,930
4. Sociálne náklady (527, 528) 9,032
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,471
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,000
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,000
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,597
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 62,107
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 257,913
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,519
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3,519
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3,519
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 330
O. Kurzové straty (563) 86
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 244
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 3,189
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 65,296
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 14,701
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 14,701
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 50,595
Dátum aktualizácie údajov: 17.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 17.05.2016