Vytvoriť faktúru

ADI - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ADI
IČO 31379435
DIČ 2020926864
Dátum vzniku 20 Septembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ADI
Andrusovova 5
85101
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -23 938 €
Aktíva 34 669 €
Vlastný kapitál -153 150 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 11,211
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 6,639
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 6,639
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 6,639
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,572
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,406
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,406
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 1,171
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 1,171
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 -5
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) -5
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,211
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -177,088
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -813
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -813
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -158,976
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 5,983
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -164,959
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -23,938
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 188,299
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 154
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 154
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 92,153
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 48,746
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 48,746
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 520
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 7,372
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,359
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 866
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 33,290
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 95,992
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 23,458
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 54
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 54
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 23,404
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -23,458
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -23,458
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -23,938
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4230237.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015