Vytvoriť faktúru

UNESO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno UNESO
IČO 31379494
DIČ 2020346317
IČ DPH SK2020346317
Dátum vzniku 21 Septembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UNESO
Eisnerova 56
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 445 625 €
Zisk 2 190 €
Aktíva 168 898 €
Vlastný kapitál 10 394 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0264770860, 0243413266
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 103,012
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 103,012
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 23,265
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 126,490
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 44,676
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,763
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 23,565
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 229,502
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 12,584
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 8,465
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 8,465
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,627
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 302
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,190
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 216,918
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 5,231
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 211,687
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,746
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 6,423
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 14,451
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 186,067
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 445,625
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 0
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 436,789
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 5,275
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,500
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,061
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 441,307
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 286,829
C. Služby (účtová skupina 51) 39,186
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 81,349
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,209
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 16,256
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 6,946
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 0
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,532
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,318
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 116,049
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 0
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 0
X. Výnosové úroky (662) 0
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,093
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
L. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
M. Nákladové úroky (562) 465
N. Kurzové straty (563) 0
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 628
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,093
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,225
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,035
Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) 0
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,190
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31379494 DIČ: 2020346317 IČ DPH: SK2020346317
 • Sídlo: UNESO, Eisnerova 56, 84105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Septembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Peter Gschwendt Podpriehradná 31 Bratislava 821 07 16.05.2001
  Marian Janotka Jamnického 18 Bratislava 841 05 30.11.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Peter Gschwendt 4 216 € (49.8%) Podpriehradná 31 Bratislava 821 07
  Marian Janotka 4 249 € (50.2%) Jamnického 18 Bratislava 841 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.12.2004Nové sidlo:
   Eisnerova 56 Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Marian Janotka Jamnického 18 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Marian Janotka Jamnického 18 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 30.11.2004
   03.12.2004Zrušené sidlo:
   Jamnického 18 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   František Janotka Latorická 14 Bratislava 821 07
   16.05.2001Noví spoločníci:
   Peter Gschwendt Podpriehradná 31 Bratislava 821 07
   František Janotka Latorická 14 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Gschwendt Podpriehradná 31 Bratislava 821 07
   15.05.2001Zrušeny spoločníci:
   Peter Gschwendt Hronská 16 Bratislava 821 07
   František Janotka Latorická 14 Bratislava 821 07
   Robert Šaradin Drobného 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Gschwendt - riaditeľ Hronská 16 Bratislava 821 07
   Robert Šaradin - riaditeľ Drobného 18 Bratislava
   16.12.1999Noví spoločníci:
   Peter Gschwendt Hronská 16 Bratislava 821 07
   František Janotka Latorická 14 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Gschwendt - riaditeľ Hronská 16 Bratislava 821 07
   15.12.1999Zrušeny spoločníci:
   Marian Janotka Jamnického 18 Bratislava
   Roudiko Goguadze St.Weigasse 17 Wien 1130 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Roudiko Goguadze Latorická 14 Bratislava 821 07
   Marian Janotka - riaditeľ Jamnického 18 Bratislava
   17.09.1998Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Roudiko Goguadze Latorická 14 Bratislava 821 07
   16.09.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   17.07.1998Noví spoločníci:
   Marian Janotka Jamnického 18 Bratislava
   Robert Šaradin Drobného 18 Bratislava
   Roudiko Goguadze St.Weigasse 17 Wien 1130 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Marian Janotka - riaditeľ Jamnického 18 Bratislava
   Robert Šaradin - riaditeľ Drobného 18 Bratislava
   16.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Marian Janotka Jamnického 18 Bratislava
   Robert Šaradin Drobného 18 Bratislava
   Roudiko Goguadze St.Weigasse 17 Wien 1130 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marian Janotka - riaditeľ Jamnického 18 Bratislava
   Robert Šaradin - riaditeľ Drobného 18 Bratislava
   12.01.1998Noví spoločníci:
   Roudiko Goguadze St.Weigasse 17 Wien 1130 Rakúska republika
   11.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Boris Znamenský st. Weitgasse 17 Wien 1130 Rakúska republika
   21.09.1994Nové obchodné meno:
   UNESO, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Jamnického 18 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská a zastupiteľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   predaj všetkého druhu tovaru v SR a ich vývoz a dovoz do SR, okrem tovarov na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
   pohostinská činnosť
   ubytovacie služby
   Noví spoločníci:
   Marian Janotka Jamnického 18 Bratislava
   Robert Šaradin Drobného 18 Bratislava
   Boris Znamenský st. Weitgasse 17 Wien 1130 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Marian Janotka - riaditeľ Jamnického 18 Bratislava
   Robert Šaradin - riaditeľ Drobného 18 Bratislava