Vytvoriť faktúru

ŠKP-ŠPORT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ŠKP-ŠPORT
IČO 31379630
DIČ 2020346515
IČ DPH SK2020346515
Dátum vzniku 26 Septembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ŠKP-ŠPORT
Záporožská 8
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 838 912 €
Zisk -23 636 €
Aktíva 405 170 €
Vlastný kapitál 111 829 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0268203811, 0268203836
Mobile phone(s) +421902937724, +421902937725, +421902937727, +421902937728, +421902937729, +421902937748, +421902937749, +421905605873, +421911667901, +421918800200
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 446,289
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 4,080
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,819
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,819
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 1,261
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 1,261
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 441,361
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 193,522
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 177,947
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 15,575
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 164,699
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 159,499
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 159,499
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,200
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 83,140
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 26,994
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 56,146
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 848
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 848
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 446,289
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 88,194
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 23,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 645
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 645
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 81,546
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 81,546
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -23,636
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 358,095
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 34
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 34
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 222,420
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 203,232
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 203,232
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,258
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,726
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,668
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 536
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 12,514
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 12,514
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 123,127
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 838,915
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 838,912
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 469,621
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 369,290
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 860,547
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 303,472
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 44,141
D. Služby (účtová skupina 51) 384,886
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 120,013
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 86,543
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 29,116
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,354
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,574
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,473
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,473
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 963
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,025
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -21,635
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 106,412
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,003
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 72
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 72
O. Kurzové straty (563) 16
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,915
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,000
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -23,635
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -23,636
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015