Vytvoriť faktúru

LIKO - S - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno LIKO - S
IČO 31379702
DIČ 2020346361
IČ DPH SK2020346361
Dátum vzniku 26 Septembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LIKO - S
Polianky 5
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 516 968 €
Zisk 70 564 €
Aktíva 691 892 €
Vlastný kapitál 271 681 €
Kontaktné informácie
Email info@liko-s.sk
Webová stránka http://www.liko-s.sk;http://www.liko-s.cz/sk
Phone(s) +421264285527
Mobile phone(s) +421903439114, +421903465916, +421903437855
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 689,121
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 31,749
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 31,749
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 883
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 30,866
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 656,575
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,441
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 215
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,226
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 642,929
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 609,507
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,731
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 598,776
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 16,929
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 15,579
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 914
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 12,205
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,558
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 10,647
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 797
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 797
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 689,121
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 207,211
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 80,086
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 3,319
2. Ostatné fondy (427, 42X) 3,319
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 20,048
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 20,048
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 70,564
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 481,797
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,254
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 1,254
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 471,372
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 395,240
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 181,464
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 213,776
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,399
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 9,020
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7,517
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 53,982
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,214
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 9,171
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 9,171
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 113
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 113
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,509,632
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,516,968
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 30,859
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,478,773
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,336
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,420,104
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 21,076
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,079,790
D. Služby (účtová skupina 51) 954,479
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 301,834
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 219,069
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 77,379
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,386
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,146
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 16,572
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 16,572
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 26,788
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,419
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 96,864
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 454,287
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 995
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 988
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 988
XII. Kurzové zisky (663) 7
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,913
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 487
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 487
O. Kurzové straty (563) 890
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,536
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,918
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 92,946
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 22,382
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 22,382
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 70,564
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31379702 DIČ: 2020346361 IČ DPH: SK2020346361
 • Sídlo: LIKO - S, Polianky 5, 84101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Septembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Libor Musil Zámecká 1410 Slavkov u Brna 684 01 Česká republika 22.09.1997
  Ing. Roman Macko Družstevní 3 Ivanovice na Hané 683 23 Česká republika 22.02.2011
  Ing. Martin Coufal Záhradní 378/7 Moravany u Brna 664 48 Česká republika 22.09.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  LIKO - S, a.s. 33 194 € (100%) Slavkov u Brna 684 01 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.09.2011Nové predmety činnosti:
   prípravné práce k realizácii stavby
   dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   28.09.2011Zrušeny predmety činnosti:
   vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
   vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
   realizácia montovaných systémov suchej výstavby interiérov
   18.03.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Macko Družstevní 3 Ivanovice na Hané 683 23 Česká republika Vznik funkcie: 22.02.2011
   03.05.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Coufal Záhradní 378/7 Moravany u Brna 664 48 Česká republika
   Jaroslav Šrom Sídlište Nádražní 1158 Slavkov u Brna 648 01 Česká republika
   07.12.2005Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
   vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Coufal Záhradní 378/7 Moravany u Brna 664 48 Česká republika
   Jaroslav Šrom Sídlište Nádražní 1158 Slavkov u Brna 648 01 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Coufal Záhradní 378/7 Moravany u Brna 664 48 Česká republika Vznik funkcie: 22.09.1997
   06.12.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Coufal Záhradní 7 Moravany u Brna 664 48 Česká republika
   Jaroslav Šrom Nádražní sídlište 1158 Slavkov u Brna 648 01 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Coufal Záhradní 7 Moravany u Brna 664 48 Česká republika Vznik funkcie: 22.09.1997
   28.08.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Libor Musil Zámecká 1410 Slavkov u Brna 684 01 Česká republika Vznik funkcie: 22.09.1997
   27.08.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Libor Musil dlhodobý pobyt na území SR : Nad Tehelňou 2221/1 Trenčín 911 01
   12.06.2004Noví spoločníci:
   LIKO - S, a.s. IČO: 60 734 795 U Splavu 1419 Slavkov u Brna 684 01 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Coufal Záhradní 7 Moravany u Brna 664 48 Česká republika Vznik funkcie: 22.09.1997
   11.06.2004Zrušeny spoločníci:
   LIKO - S spol. s r.o. IČO: 60 734 795 U Splavu 19 Slavkov u Brna 684 01 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Coufal dlhodobý pobyt na území SR : Nad Tehelňou 2221/1 Trenčín 911 01
   22.04.2002Noví spoločníci:
   LIKO - S spol. s r.o. IČO: 60 734 795 U Splavu 19 Slavkov u Brna 684 01 Česká republika
   21.04.2002Zrušeny spoločníci:
   LIKO - S spol. s r.o. IČO: 60 734 795 U Splavu 19 Slavkov u Brna 684 01 Česká republika
   Miloslav Doubek Jiráskova 1180 Slavkov u Brna 684 01 Česká republika
   02.03.2000Noví spoločníci:
   LIKO - S spol. s r.o. IČO: 60 734 795 U Splavu 19 Slavkov u Brna 684 01 Česká republika
   01.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Libor Musil Zámecká 1410 Slavkov u Brna 684 01 Česká republika
   21.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Martin Coufal Záhradní 7 Moravany u Brna 664 48 Česká republika
   Miloslav Doubek Jiráskova 1180 Slavkov u Brna 684 01 Česká republika
   Ing. Libor Musil Zámecká 1410 Slavkov u Brna 684 01 Česká republika
   Jaroslav Šrom Nádražní sídlište 1158 Slavkov u Brna 648 01 Česká republika
   20.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Coufal Jana Uhra 13 Brno 602 00 Česká republika
   Miloslav Doubek Jiráskova 1180 Slavkov u Brna 684 01 Česká republika
   Ing. Libor Musil Zámecká 1410 Slavkov u Brna 684 01 Česká republika
   Jaroslav Šrom Nádražná 158 Slavkov u Brna 684 01 Česká republika
   22.04.1998Nové obchodné meno:
   LIKO - S, spol. s r.o.
   21.04.1998Zrušené obchodné meno:
   AUDO-ROCKFON, s.r.o.
   22.09.1997Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   realizácia montovaných systémov suchej výstavby interiérov
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Martin Coufal dlhodobý pobyt na území SR : Nad Tehelňou 2221/1 Trenčín 911 01
   Ing. Libor Musil dlhodobý pobyt na území SR : Nad Tehelňou 2221/1 Trenčín 911 01
   21.09.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Rhet Košábek Lermontova 14/11 Martin
   26.09.1994Nové obchodné meno:
   AUDO-ROCKFON, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Polianky 5 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Coufal Jana Uhra 13 Brno 602 00 Česká republika
   Miloslav Doubek Jiráskova 1180 Slavkov u Brna 684 01 Česká republika
   Ing. Libor Musil Zámecká 1410 Slavkov u Brna 684 01 Česká republika
   Jaroslav Šrom Nádražná 158 Slavkov u Brna 684 01 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Rhet Košábek Lermontova 14/11 Martin