Vytvoriť faktúru

ITEM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 09.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ITEM
IČO 31379796
DIČ 2020353731
IČ DPH SK2020353731
Dátum vzniku 26 Septembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ITEM
Kašmírska 37
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 192 554 €
Zisk 8 573 €
Aktíva 103 758 €
Vlastný kapitál 71 775 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903478630, +421905464279, +421905615544, +421905615545
Dátum aktualizácie údajov: 09.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 73,887
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 72,253
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 137
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 137
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 10,241
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 8,660
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,660
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,581
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 61,875
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,985
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 57,890
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,634
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,634
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 73,887
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 64,228
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 48,345
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 7
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 7
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,573
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,659
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 340
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 340
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 8,337
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,783
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,783
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,537
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,561
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,456
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 982
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 982
Dátum aktualizácie údajov: 09.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 203,150
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 192,554
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 108,336
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 82,158
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,060
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 180,946
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 86,405
D. Služby (účtová skupina 51) 25,504
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 66,300
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 47,539
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 16,315
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,446
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 411
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,326
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 11,608
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 78,585
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 85
O. Kurzové straty (563) 2
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 83
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -80
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,528
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,955
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,955
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,573
Dátum aktualizácie údajov: 09.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 09.08.2016