Vytvoriť faktúru

Výskumný ústav papiera a celulózy - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Výskumný ústav papiera a celulózy
IČO 31380051
DIČ 2020346449
IČ DPH SK2020346449
Dátum vzniku 01 Októbra 1994
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Výskumný ústav papiera a celulózy
Dúbravská cesta 14
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 980 008 €
Zisk 16 869 €
Aktíva 760 039 €
Vlastný kapitál 703 844 €
Kontaktné informácie
Email bohacek@vupc.sk
Webová stránka http://www.vupc.sk
Phone(s) +421254776537, +421259418644
Fax(es) 0254776537
Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 921,743
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 293,717
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 70,264
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 70,264
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 223,453
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 109,835
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,910
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 78,706
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 32,002
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 624,449
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 17,552
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,679
3. Výrobky (123) - /194/ 15,159
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 714
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 7,044
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 7,044
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 83,361
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 56,207
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 56,207
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 27,052
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 102
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 516,492
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 25,454
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 491,038
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,577
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,577
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 921,743
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 720,713
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 497,850
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 497,850
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 171,292
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 171,292
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 26,907
2. Ostatné fondy (427, 42X) 26,907
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 7,795
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 7,795
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 16,869
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 97,221
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 527
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 527
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 89,126
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 89,115
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 89,115
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 7,568
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,568
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 103,809
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 103,809
Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,980,008
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,980,008
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,404
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 17,376
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 661,660
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -14,526
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 14,500
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,299,594
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,956,626
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 57
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 151,907
D. Služby (účtová skupina 51) 766,175
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 957,460
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 772,144
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 167,105
4. Sociálne náklady (527, 528) 18,211
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,516
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 70,494
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 70,494
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,017
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 23,382
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -237,725
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 889
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 593
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 593
XII. Kurzové zisky (663) 296
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,410
O. Kurzové straty (563) 227
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,183
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,521
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 19,861
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,992
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,992
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 16,869
Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016