Vytvoriť faktúru

ENTERCON - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ENTERCON
IČO 31380174
DIČ 2020466613
IČ DPH SK2020466613
Dátum vzniku 21 Septembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ENTERCON
Miletičova 1
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 14 081 €
Zisk -636 €
Aktíva 115 563 €
Vlastný kapitál 10 640 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421255575803
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 57,615
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 57,615
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 94,154
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 11,136
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 105
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 82,913
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 151,769
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 20,535
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 7,453
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,405
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 5,673
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -636
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 131,234
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 0
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 131,234
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 806
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,993
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,601
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 125,834
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 14,081
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 0
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 14,080
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 13,486
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 55
C. Služby (účtová skupina 51) 6,329
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 3,579
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 365
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,048
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 0
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 110
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 595
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 7,696
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 104
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 0
X. Výnosové úroky (662) 104
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 356
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
L. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
M. Nákladové úroky (562) 0
N. Kurzové straty (563) 0
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 356
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -252
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 343
P. Daň z príjmov (591, 595) 979
Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) 0
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -636
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31380174 DIČ: 2020466613 IČ DPH: SK2020466613
 • Sídlo: ENTERCON, Miletičova 1, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Septembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ľubomír Mažár Ipeľská 1 Bratislava 16.02.1999
  Mgr. Jana Vaňková Kuzmányho 923/24 Považská Bystrica 017 01 01.01.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mgr. Jana Vaňková 996 € (15%) Kuzmányho 923/24 Považská Bystrica 017 01
  Ing. Milan Vaňko, CSc. 4 648 € (70%) Považská Bystrica 017 01
  Milan Vaňko 996 € (15%) Považská Bystrica 017 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.02.2015Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   24.02.2015Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   03.01.2015Nové predmety činnosti:
   prekladateľská činnosť
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Mgr. Jana Vaňková Kuzmányho 923/24 Považská Bystrica 017 01
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Jana Vaňková Kuzmányho 923/24 Považská Bystrica 017 01 Vznik funkcie: 01.01.2015
   03.12.2013Zrušeny spoločníci:
   SAHA, spol. s r.o. IČO: 31 608 868 Závodská cesta 10 Žilina 010 01
   10.07.2010Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom hnuteľných vecí
   21.08.2008Noví spoločníci:
   Milan Vaňko Kuzmányho 923/24-4 Považská Bystrica 017 01
   17.07.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Hradňanský sídl. SNP 1473/121-5 Považská Bystrica 017 01
   16.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Milan Vaňko , CSc. Kuzmányho 923/24-4 Považská Bystrica 017 01
   SAHA, spol. s r.o. IČO: 31 608 868 Závodská cesta 10 Žilina 010 01
   Ing. Peter Hradňanský sídl. SNP 1473/121-5 Považská Bystrica 017 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Mažár Ipeľská 1 Bratislava
   15.02.1999Zrušeny spoločníci:
   SAHA, spol. s r.o. Platanová 18 Žilina 010 01
   Ing. Peter Hradňanský sídl. SNP 1473/121-5 Považská Bystrica 017 01
   Ing. Milan Vaňko , CSc Kuzmányho 923/24-4 Považská Bystrica 017 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Mažár Ipeľská 1 Bratislava 821 07
   31.07.1997Nové sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Hradňanský sídl. SNP 1473/121-5 Považská Bystrica 017 01
   Ing. Milan Vaňko , CSc Kuzmányho 923/24-4 Považská Bystrica 017 01
   30.07.1997Zrušené sidlo:
   Ipeľská 1 Bratislava 821 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Hradňanský sídl. SNP 1473/121-5 Považská Bystrica 017 01
   Ing. Milan Vaňko , CSc Kuzmányho 923/24-4 Považská Bystrica 017 01
   21.09.1994Nové obchodné meno:
   ENTERCON, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ipeľská 1 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie výroby, obchodu a služieb
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v oblasti obchodu, ekonomiky a služieb
   organizačné poradenstvo
   inžinierska činnosť
   Noví spoločníci:
   SAHA, spol. s r.o. Platanová 18 Žilina 010 01
   Ing. Peter Hradňanský sídl. SNP 1473/121-5 Považská Bystrica 017 01
   Ing. Milan Vaňko , CSc Kuzmányho 923/24-4 Považská Bystrica 017 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľubomír Mažár Ipeľská 1 Bratislava 821 07