Vytvoriť faktúru

BYTY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BYTY
IČO 31380239
DIČ 2020346416
IČ DPH SK2020346416
Dátum vzniku 28 Septembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BYTY
Janotova 14-16
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 227 452 €
Zisk 11 235 €
Aktíva 63 247 €
Vlastný kapitál 40 864 €
Kontaktné informácie
Email bytysro@bytysro.sk
Phone(s) 0265422079, 0265423282, 0265426790
Fax(es) 0265423282
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 79,419
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 5,598
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 500
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 500
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 5,098
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 5,098
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 73,821
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 17,233
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 758
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 758
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 178
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 16,297
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 56,588
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 9,394
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 47,194
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 79,419
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 52,414
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,222
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,222
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 31,318
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 31,318
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,235
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 27,005
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 492
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 492
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 2,757
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 23,756
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 7,707
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,707
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,966
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,829
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,254
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 224,651
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 227,452
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 224,651
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,801
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 210,015
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 16,192
D. Služby (účtová skupina 51) 115,673
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 72,295
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 51,585
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 17,477
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,233
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 715
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,080
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,080
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 60
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 17,437
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 92,786
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 70
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 67
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,838
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 294
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 294
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,544
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,768
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 14,669
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,434
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,434
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 11,235
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015