Vytvoriť faktúru

SAC - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SAC
IČO 31380328
DIČ 2020353852
IČ DPH SK2020353852
Dátum vzniku 27 Septembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SAC
Kráľová pri Senci 814
90050
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 65 432 €
Zisk -3 690 €
Aktíva 1 782 213 €
Vlastný kapitál 4 207 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0902937777
Mobile phone(s) 0902937777
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,787,843
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,418,490
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,418,490
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 875,442
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 158,520
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 591
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 383,937
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 367,732
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 205,665
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 205,665
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 116,170
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 14,990
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,990
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,315
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 97,865
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 45,897
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 192
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 45,705
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,621
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 131
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 1,490
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,787,843
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,687
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,680
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,680
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 697
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 697
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,690
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,784,154
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 425
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 425
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,783,729
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 8,616
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,616
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,774,153
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 2
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 2
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 34,800
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 65,432
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 34,800
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 30,624
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 69,610
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 34,776
D. Služby (účtová skupina 51) 1,273
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 876
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 19,962
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 19,962
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,723
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,178
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 29,375
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,503
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,503
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1,503
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 52
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 52
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,451
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,727
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 963
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 963
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,690
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015