Vytvoriť faktúru

DANFOSS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 20.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno DANFOSS
IČO 31380344
DIČ 2020303296
IČ DPH SK2020303296
Dátum vzniku 04 Októbra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DANFOSS
Továrenská 49
95301
Zlaté Moravce
Finančné informácie
Tržby a výnosy 22 488 779 €
Zisk 1 373 416 €
Aktíva 27 746 513 €
Vlastný kapitál 22 429 468 €
Kontaktné informácie
Email danfoss.sk@danfoss.com
Phone(s) 0346549031, 0346549032, 0346549033, 0346590053, 0376406283, 0376406250
Fax(es) 0376406290
Dátum aktualizácie údajov: 20.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 29,601,986
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 798,714
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 45,646
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 45,646
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 753,068
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 538,882
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 211,440
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 2,746
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 28,797,250
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,373,859
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 962,188
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 118,437
3. Výrobky (123) - /194/ 248,788
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 44,446
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,376,358
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 1,376,358
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 26,031,063
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,522,175
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,522,175
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 21,145,015
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 351,481
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 12,392
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 15,970
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,358
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 7,612
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 6,022
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 6,022
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 29,601,986
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 25,640,933
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 18,600,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 18,600,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 22,067,755
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 318,147
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 318,147
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -16,718,385
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -16,718,385
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,373,416
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,940,796
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 7,575
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 7,575
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 10,524
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 10,424
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 100
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,373,246
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,085,818
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,085,818
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 154,233
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 109,638
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 22,328
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,229
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 423,830
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 222,599
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 201,231
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 125,621
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 20,257
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 20,257
Dátum aktualizácie údajov: 20.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 22,680,634
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 22,488,779
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 5,158,047
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 17,213,247
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 38,915
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -186,117
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 140,701
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 123,986
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 20,758,894
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 3,597,001
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 8,700,660
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -90,543
D. Služby (účtová skupina 51) 4,229,216
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 3,598,773
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,540,930
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 938,835
4. Sociálne náklady (527, 528) 119,008
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,409
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 413,553
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 413,553
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 75,749
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 55,260
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 173,816
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,729,885
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,787,758
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 64,969
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 6,671
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 6,671
XII. Kurzové zisky (663) 58,479
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) -181
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 -43,137
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) -56,762
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) -56,762
O. Kurzové straty (563) -8,062
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 21,687
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 108,106
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,837,991
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 464,575
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,883
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 461,692
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,373,416
Dátum aktualizácie údajov: 20.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 20.05.2016