Vytvoriť faktúru

Madal Bal - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 16.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Madal Bal
IČO 31380522
DIČ 2020349441
IČ DPH SK2020349441
Dátum vzniku 04 Októbra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Madal Bal
Pod gaštanmi 4F
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 7 520 790 €
Zisk 104 649 €
Aktíva 7 449 356 €
Vlastný kapitál 3 320 553 €
Kontaktné informácie
Email info@madalbal.sk
Webová stránka http://www.madalbal.sk
Phone(s) +421244454261, +421244638452, +421244638453, +421249204759, +421244638451
Fax(es) 0244438451
Dátum aktualizácie údajov: 16.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 8,857,479
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,859,351
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 9,635
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 9,635
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,849,716
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 208,567
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 56,758
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 2,584,391
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,978,965
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 4,328,936
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 4,328,936
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,151,661
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,068,500
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,068,500
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 81,324
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,837
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 498,368
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 50,625
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 447,743
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 19,163
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 19,163
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,857,479
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,425,202
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,401
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,401
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 3,312,513
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,312,513
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 104,649
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,432,277
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,211,822
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 2,203,770
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 8,009
12. Odložený daňový záväzok (481A) 43
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,148,220
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,038,634
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,038,634
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 52,432
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 32,899
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,891
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 15,364
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 72,235
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 72,235
Dátum aktualizácie údajov: 16.10.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 7,520,790
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 7,462,136
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 45,040
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,700
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,914
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,993,003
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 4,516,282
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 521,869
D. Služby (účtová skupina 51) 888,706
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 974,188
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 706,000
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 245,546
4. Sociálne náklady (527, 528) 22,642
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,421
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 45,155
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 45,155
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 8,192
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 33,190
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 527,787
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,580,319
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 26,239
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 534
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 534
XII. Kurzové zisky (663) 25,705
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 400,477
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 12,960
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 12,960
O. Kurzové straty (563) 377,677
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 9,840
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -374,238
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 153,549
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 48,900
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 49,816
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -916
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 104,649
Dátum aktualizácie údajov: 16.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 16.10.2015