Vytvoriť faktúru

STRATEGIC SERVICES - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 20.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno STRATEGIC SERVICES
IČO 31380883
DIČ 2020837049
IČ DPH SK2020837049
Dátum vzniku 12 Októbra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STRATEGIC SERVICES
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 575 432 €
Zisk 25 580 €
Aktíva 1 175 124 €
Vlastný kapitál 50 633 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0911441190, 0915722721
Mobile phone(s) 0915722721
Dátum aktualizácie údajov: 20.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,103,983
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 242,842
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 242,842
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 186,442
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 9,300
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 47,100
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 861,141
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 379,168
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 369,357
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 369,357
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 7,648
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,163
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 481,973
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,689
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 473,284
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,103,983
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 76,213
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 43,330
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 126,457
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -83,127
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 25,580
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,027,319
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,027,319
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 693,028
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 693,028
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 805
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 486
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 333,000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 451
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 451
Dátum aktualizácie údajov: 20.06.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,575,432
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,513,369
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 62,063
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,541,009
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 621,541
D. Služby (účtová skupina 51) 815,657
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 20,370
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 15,000
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 5,280
4. Sociálne náklady (527, 528) 90
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 787
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 80,425
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 80,425
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,229
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 34,423
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 76,171
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 18
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 18
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 18
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 185
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 185
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -167
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 34,256
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 8,676
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 8,676
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 25,580
Dátum aktualizácie údajov: 20.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 20.06.2016