Vytvoriť faktúru

HB REAVIS MANAGEMENT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 07.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno HB REAVIS MANAGEMENT
IČO 31381120
DIČ 2020329982
IČ DPH SK7020000526
Dátum vzniku 18 Októbra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HB REAVIS MANAGEMENT
Karadžičova 12
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 99 717 538 €
Zisk 2 202 025 €
Aktíva 140 382 432 €
Vlastný kapitál -13 197 873 €
Kontaktné informácie
Email alica.racikova@hbreavis.com
Phone(s) 0258303030
Dátum aktualizácie údajov: 07.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 101,803,735
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 21,058,566
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,621,271
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 553,591
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 34,683
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 7,400
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 145,429
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 1,880,168
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 18,437,295
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 8,385
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 5,975
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 18,249,136
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 28,835
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 144,964
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 78,161,993
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 86,773
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 86,773
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 75,676,597
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 53,001,126
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 19,528,964
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 18,009,726
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,462,436
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 22,116,412
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 428,905
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 130,154
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,398,623
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 31,679
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,366,944
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,583,176
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 18,557
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 54,168
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 2,510,451
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 101,803,735
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -8,531,891
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 57,858
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 57,858
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -10,791,774
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -10,791,774
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,202,025
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 104,951,674
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 62,133,743
8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 62,100,000
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 33,743
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 12,681,824
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 27,979,517
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 16,903,495
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 61,041
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,842,454
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 10,366,196
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 22,495
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 444,788
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 111,095
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 131,448
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 273,474
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 273,474
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,883,116
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 5,383,952
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 3,696,098
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 790,249
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 897,605
Dátum aktualizácie údajov: 07.12.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 99,717,538
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 99,698,057
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,333
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,148
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 90,575,293
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,288,606
D. Služby (účtová skupina 51) 85,165,008
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,944,948
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,272,199
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 629,011
4. Sociálne náklady (527, 528) 43,738
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20,345
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,432
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,432
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -60,036
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 209,990
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 9,142,245
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 12,244,443
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,190,438
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2,877,624
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 2,877,617
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 7
XII. Kurzové zisky (663) 1,312,814
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,260,361
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 9,911,087
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 8,675,257
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,235,830
O. Kurzové straty (563) 1,338,004
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 11,270
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,069,923
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,072,322
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -129,703
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,881
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -132,584
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,202,025
Dátum aktualizácie údajov: 07.12.2016