Vytvoriť faktúru

ITAL SERVICE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 18.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ITAL SERVICE
IČO 31381189
DIČ 2020934938
IČ DPH SK2020934938
Dátum vzniku 14 Októbra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ITAL SERVICE
Moravská 7
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 17 002 €
Zisk -11 369 €
Aktíva 16 060 €
Vlastný kapitál 15 140 €
Dátum aktualizácie údajov: 18.12.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 24,773
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 15,322
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 15,322
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 15,322
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,417
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 28
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 28
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,796
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,901
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,901
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 895
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,593
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,884
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 709
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 34
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 34
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 24,773
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,131
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 165
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 165
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 8,335
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 8,335
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -11,369
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 20,642
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 153
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 153
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 20,489
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 5,360
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,360
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,119
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 831
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 632
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,547
Dátum aktualizácie údajov: 18.12.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 15,928
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 17,002
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 15,928
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,074
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 27,799
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,595
D. Služby (účtová skupina 51) 5,542
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 16,707
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 10,628
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,137
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,942
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 68
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,058
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,058
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,829
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -10,797
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,791
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 92
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 92
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -92
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -10,889
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -11,369
Dátum aktualizácie údajov: 18.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 18.12.2015