Vytvoriť faktúru

AUTOTECH M.M. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AUTOTECH M.M.
IČO 31381367
DIČ 2020329993
IČ DPH SK2020329993
Dátum vzniku 20 Októbra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AUTOTECH M.M.
Hornádska 12
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 83 532 €
Zisk -4 135 €
Aktíva 36 910 €
Vlastný kapitál -35 048 €
Kontaktné informácie
Email autotechmm@zoznam.sk
Phone(s) 0253413231, 0905712628
Mobile phone(s) 0903712628, 0905712628
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 19,205
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 9,208
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 9,208
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 6,206
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,002
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,921
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 623
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 623
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,765
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,765
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,765
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,533
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,723
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,810
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 76
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 76
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 19,205
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -39,184
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 73,723
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 600
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 600
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 882
2. Ostatné fondy (427, 42X) 882
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -116,893
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -116,893
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,135
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 58,389
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 58,323
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 7,430
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,430
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 47,743
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 846
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 696
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,608
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 66
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 66
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 65,742
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 83,532
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 833
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 64,910
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 17,789
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 86,488
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 259
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 32,723
D. Služby (účtová skupina 51) 24,025
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 23,022
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 15,763
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 5,657
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,602
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 316
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,572
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,572
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,571
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,956
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,736
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 219
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 3
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 216
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -219
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,175
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,135
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015