Vytvoriť faktúru

ATANI - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ATANI
IČO 31381481
DIČ 2020353874
IČ DPH SK2020353874
Dátum vzniku 20 Októbra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ATANI
Kopčianska 65
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 420 870 €
Zisk 25 760 €
Aktíva 170 092 €
Vlastný kapitál 37 074 €
Kontaktné informácie
Email atani@atani.sk
Phone(s) +421263834855, +421263838329, +421263834665, +421263835902
Fax(es) 0263834855
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 58,254
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 58,254
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,954
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 104,884
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 49,783
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,290
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,244
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 163,138
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 62,834
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 16,597
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 16,597
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 4,160
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 16,317
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 25,760
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 100,304
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 4,956
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 91,289
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 72,766
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 10,139
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 8,384
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 4,059
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 420,870
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 194,710
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 226,283
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -123
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 379,566
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 149,324
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 66,380
C. Služby (účtová skupina 51) 33,520
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 117,863
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,029
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 6,438
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 41,304
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 171,646
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 4
X. Výnosové úroky (662) 4
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 7,841
M. Nákladové úroky (562) 4,355
N. Kurzové straty (563) 12
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,474
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -7,837
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 33,467
P. Daň z príjmov (591, 595) 7,707
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 25,760
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015