Vytvoriť faktúru

ENERGOPROJEKT SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ENERGOPROJEKT SLOVAKIA
IČO 31381570
DIČ 2020320533
IČ DPH SK2020320533
Dátum vzniku 21 Októbra 1994
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo ENERGOPROJEKT SLOVAKIA
Cintorínska 5
94901
Nitra
Finančné informácie
Tržby a výnosy 560 662 €
Zisk 28 938 €
Aktíva 655 976 €
Vlastný kapitál 445 070 €
Kontaktné informácie
Email egp@netax.sk
Dátum aktualizácie údajov: 25.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 652,131
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 645,988
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 109
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 109
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 404
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 404
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 404
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 239,679
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 232,190
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 232,190
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,380
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 109
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 405,796
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,459
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 403,337
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 6,143
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 5,131
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 1,012
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 652,131
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 461,008
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,190
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,190
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,642
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,642
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 392,238
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 392,238
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 28,938
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 190,954
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 16,046
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 16,046
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 153,406
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 49,306
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 49,306
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 46,576
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 18,618
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 38,761
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 145
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 21,502
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 21,502
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 169
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 169
Dátum aktualizácie údajov: 25.02.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 560,662
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 560,662
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 518,902
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 8,438
D. Služby (účtová skupina 51) 81,431
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 426,555
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 293,183
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17,208
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 104,241
4. Sociálne náklady (527, 528) 11,923
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 511
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 0
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,967
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 41,760
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 470,793
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 77
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 32
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 32
XII. Kurzové zisky (663) 45
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,224
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 0
O. Kurzové straty (563) 708
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,516
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,147
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 37,613
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 8,675
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 8,675
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 28,938
Dátum aktualizácie údajov: 25.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 25.02.2016