Vytvoriť faktúru

BCG BRATISLAVA CONSULTING GROUP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno BCG BRATISLAVA CONSULTING GROUP
IČO 31381626
DIČ 2020303736
IČ DPH SK2020303736
Dátum vzniku 26 Októbra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BCG BRATISLAVA CONSULTING GROUP
Nám. SNP 21
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 624 623 €
Zisk 12 389 €
Kontaktné informácie
Email bcg@stonline.sk
Phone(s) 0243412384, 0243412389, 0243415318, 0252496501
Dátum aktualizácie údajov: 04.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 251,573
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 55,649
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 55,649
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 20,001
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 8,298
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 27,350
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 194,150
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 122,520
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 100,594
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 100,594
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 1,746
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 20,180
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 71,630
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 370
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 71,260
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,774
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 774
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 1,000
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 251,573
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 89,706
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 20,000
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 20,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 50,014
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 50,014
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 12,389
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 161,867
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 63,426
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 62,943
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 483
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 80,766
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 16,232
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,232
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,198
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 28,917
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 17,257
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,162
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 17,675
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 17,675
Dátum aktualizácie údajov: 04.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 624,633
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 624,623
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 624,623
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 605,691
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,255
D. Služby (účtová skupina 51) 120,583
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 477,622
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 346,528
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 117,365
4. Sociálne náklady (527, 528) 13,729
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 934
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 204
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,093
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 18,932
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 498,785
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 22
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 10
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 10
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 12
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,560
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,560
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,538
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 16,394
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4,005
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4,005
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 12,389
Dátum aktualizácie údajov: 04.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 04.01.2016