Vytvoriť faktúru

DENTAL STUDIO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 13.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno DENTAL STUDIO
IČO 31381651
DIČ 2020843286
Dátum vzniku 26 Októbra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DENTAL STUDIO
Budovateľská 4
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 71 469 €
Zisk -28 911 €
Aktíva 26 593 €
Vlastný kapitál 20 818 €
Kontaktné informácie
Email info@majtan.sk
Phone(s) 0255960205
Dátum aktualizácie údajov: 13.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 15,732
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 15,732
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 15,732
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 23,175
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 1,212
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,259
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 18,363
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 38,907
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -5,949
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 8,962
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 6,696
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -28,911
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 44,856
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 498
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 43,326
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 189
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,728
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 41,409
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,032
Dátum aktualizácie údajov: 13.07.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 71,469
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 71,379
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 90
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 100,313
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 23,045
C. Služby (účtová skupina 51) 42,780
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 30,055
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 280
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,966
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 187
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -28,844
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 5,554
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 67
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 67
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -67
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -28,911
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -28,911
Dátum aktualizácie údajov: 13.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 13.07.2016