Vytvoriť faktúru

LDM Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno LDM Bratislava
IČO 31381685
DIČ 2020337418
IČ DPH SK2020337418
Dátum vzniku 24 Októbra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LDM Bratislava
Mierová 151
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 631 108 €
Zisk 8 062 €
Aktíva 736 798 €
Vlastný kapitál 239 108 €
Kontaktné informácie
Email sarminova@ldm.sk
Webová stránka http://www.ldm.sk
Phone(s) +421243414945, +421243415027, +421243415028, +421243415029
Fax(es) 0243415029
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 595,586
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 5,652
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 5,652
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 5,652
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 587,159
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 13,357
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 13,357
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 38,403
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 38,081
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 38,081
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 322
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 244,572
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 244,572
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,562
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 238,010
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 290,827
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 753
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 290,074
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,775
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,775
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 595,586
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 247,171
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 10,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 10,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 40,443
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,632
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,632
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 47,075
2. Ostatné fondy (427, 42X) 47,075
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 139,959
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 139,959
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,062
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 336,415
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,236
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,236
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 325,963
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 169,694
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 15,814
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 126,535
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 27,345
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 108,656
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,044
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 42,437
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 132
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 6,216
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 6,216
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 12,000
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 6,000
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 6,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,630,905
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,631,108
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,488,962
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 141,942
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 204
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,620,110
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,074,492
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 39,364
D. Služby (účtová skupina 51) 214,626
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 274,936
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 229,747
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 4,000
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 37,546
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,643
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 591
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 11,328
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 11,328
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,447
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,326
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 10,998
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 302,422
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 369
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 364
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 364
XII. Kurzové zisky (663) 5
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 285
O. Kurzové straty (563) 140
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 145
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 84
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,082
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,020
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,020
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,062
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31381685 DIČ: 2020337418 IČ DPH: SK2020337418
 • Sídlo: LDM Bratislava, Mierová 151, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Októbra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Vlastimil Dytrt Lochmanová 1068 ÚSTÍ NAD ORLICÍ 562 01 Česká republika 03.05.2000
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  L D M, spol. s r.o. 10 000 € (100%) Česká Třebová 560 02 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.11.2002Nové sidlo:
   Mierová 151 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vlastimil Dytrt Lochmanová 1068 ÚSTÍ NAD ORLICÍ 562 01 Česká republika Vznik funkcie: 03.05.2000
   13.11.2002Zrušené sidlo:
   Galvániho 8 Bratislava 821 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vlastimil Dytrt Lochmanová 1068 ÚSTÍ NAD ORLICÍ 562 01 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Pradiarska 3048/7 Levice 935 85 Vznik funkcie: 03.05.2000
   07.10.2002Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   L D M, spol. s r.o. IČO: 60 934 384 Litomyšlská 1378 Česká Třebová 560 02 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vlastimil Dytrt Lochmanová 1068 ÚSTÍ NAD ORLICÍ 562 01 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Pradiarska 3048/7 Levice 935 85 Vznik funkcie: 03.05.2000
   06.10.2002Zrušeny spoločníci:
   LDM spol. s r.o. IČO: 60 934 387 Benátky 2044 Česká Třebová Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vlastimil Dytrt Lochmanová 1068 ÚSTÍ NAD ORLICÍ Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Pradiarska 3048/7 Levice
   19.07.2000Noví spoločníci:
   LDM spol. s r.o. IČO: 60 934 387 Benátky 2044 Česká Třebová Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vlastimil Dytrt Lochmanová 1068 ÚSTÍ NAD ORLICÍ Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Pradiarska 3048/7 Levice
   18.07.2000Zrušeny spoločníci:
   LDM spol. s r.o. IČO: 60 934 387 Benátky 2044 Česká Třebová Česká republika
   Ing. Jaroslav Hladík Muškátová 42 Bratislava 821 01
   Ing. Ľudovít Hladík Krížna 10 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľudovít Hladík Krížna 10 Bratislava
   02.02.1999Noví spoločníci:
   LDM spol. s r.o. IČO: 60 934 387 Benátky 2044 Česká Třebová Česká republika
   Ing. Jaroslav Hladík Muškátová 42 Bratislava 821 01
   Ing. Ľudovít Hladík Krížna 10 Bratislava 811 07
   01.02.1999Zrušeny spoločníci:
   INTRAM spol. s r.o IČO: 17 324 211 Muškátova 42 Bratislava
   LDM spol. s r.o. IČO: 60 934 387 Benátky 2044 Česká Třebová Česká republika
   08.01.1997Nové sidlo:
   Galvániho 8 Bratislava 821 04
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti strojárenstva
   Noví spoločníci:
   INTRAM spol. s r.o IČO: 17 324 211 Muškátova 42 Bratislava
   LDM spol. s r.o. IČO: 60 934 387 Benátky 2044 Česká Třebová Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľudovít Hladík Krížna 10 Bratislava
   07.01.1997Zrušené sidlo:
   Bojnická 10 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   INTRAM spol. s r.o Muškátova 42 Bratislava
   LDM spol. s r.o. Benátky 2044 Česká Třebová Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľudovít Hladík Krížna 10 Bratislava
   24.10.1994Nové obchodné meno:
   LDM Bratislava s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bojnická 10 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   práce konštrukčné a vývojové, s výnimkou projektovej činnosti
   montáž a údržba priemyselných armatúr, s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení
   Noví spoločníci:
   INTRAM spol. s r.o Muškátova 42 Bratislava
   LDM spol. s r.o. Benátky 2044 Česká Třebová Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľudovít Hladík Krížna 10 Bratislava