Vytvoriť faktúru

ELVIA PRO SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ELVIA PRO SLOVAKIA
IČO 31381774
DIČ 2020303615
IČ DPH SK2020303615
Dátum vzniku 24 Októbra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ELVIA PRO SLOVAKIA
Mudroňova 63
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 731 011 €
Zisk 1 356 €
Aktíva 1 647 781 €
Vlastný kapitál 314 254 €
Kontaktné informácie
Email elviapro@elviapro.sk
Phone(s) 0243411928, 0243411929, 0243411931
Fax(es) 0243411931
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 777,357
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 11,361
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 11,361
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,778
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 9,583
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 761,209
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 393,578
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 393,578
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 356,266
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 355,434
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 355,434
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 832
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 11,365
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,972
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 9,393
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,787
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,416
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 371
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 777,357
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 315,610
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 99,077
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 866
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 866
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 118,893
2. Ostatné fondy (427, 42X) 118,893
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 88,779
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 88,779
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,356
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 461,638
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,998
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,998
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 46,056
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 370,701
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 286,833
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 286,833
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 19,781
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,882
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 58,017
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 188
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 16,755
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 16,755
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 25,128
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 109
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 109
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,727,263
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,731,011
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,560,934
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 166,329
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,748
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,713,160
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,098,596
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 49,691
D. Služby (účtová skupina 51) 232,789
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 315,801
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 258,219
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 54,081
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,501
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 773
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 7,382
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 7,382
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 764
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,364
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 17,851
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 346,187
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 32
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 32
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 32
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 13,535
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 9,515
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 9,515
O. Kurzové straty (563) 1,715
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,305
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -13,503
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,348
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,992
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,992
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,356
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015