Vytvoriť faktúru

ProMinent Slovensko - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ProMinent Slovensko
IČO 31381821
DIČ 2020334151
IČ DPH SK2020334151
Dátum vzniku 28 Októbra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ProMinent Slovensko
Roľnícka 21
83107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 756 403 €
Zisk 334 623 €
Aktíva 3 615 798 €
Vlastný kapitál 3 046 223 €
Kontaktné informácie
Email prominent@prominent.sk
Webová stránka http://www.prominent.sk
Phone(s) +421248200111
Fax(es) 0243711030
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,370,661
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,363,315
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,363,315
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 995,295
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 271,102
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 96,918
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,987,321
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 279,874
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 279,874
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,612
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 1,612
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,582,195
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,466,465
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 149,600
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,316,865
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 115,730
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,123,640
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,320
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,122,320
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 20,025
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 20,025
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,370,661
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,180,846
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 241,287
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 241,287
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 82
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 24,129
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 24,129
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 2,580,725
2. Ostatné fondy (427, 42X) 2,580,725
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 334,623
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,189,815
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 13,920
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 13,920
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 46,536
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 46,536
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,026,959
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 670,864
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 320,617
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 350,247
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 166,672
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 38,726
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 150,697
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 102,400
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 102,400
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,653,615
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,756,403
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,350,650
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 302,965
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 90,437
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12,351
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,320,760
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 3,205,040
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 62,667
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 7,450
D. Služby (účtová skupina 51) 155,055
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 706,028
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 576,678
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 122,334
4. Sociálne náklady (527, 528) 7,016
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 12,874
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 78,874
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 78,874
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 77,735
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -24,373
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 39,410
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 435,643
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,223,403
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 14,673
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 482
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 482
XII. Kurzové zisky (663) 14,191
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 20,198
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1
O. Kurzové straty (563) 10,211
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 9,986
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,525
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 430,118
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 95,495
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 97,952
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -2,457
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 334,623
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31381821 DIČ: 2020334151 IČ DPH: SK2020334151
 • Sídlo: ProMinent Slovensko, Roľnícka 21, 83107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Októbra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. František Grejták, CSc. Fedinova 3 Bratislava 16.04.1996
  Dr. Andreas Dulger Ludolf - Krehl - Str. 52 Heidelberg 691 20 SRN 19.10.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  ProMinent GmbH 241 287 € (100%) Heidelberg 691 23 SRN
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.04.2014Noví spoločníci:
   ProMinent GmbH Im Schuhmachergewann 5-11 Heidelberg 691 23 SRN
   11.04.2014Zrušeny spoločníci:
   ProMinent Dosiertechnik GmbH Im Schuhmachergewann 5-11 Heidelberg 691 23 SRN
   26.04.2013Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   projektová činnosť - vypracovanie dokumentácie a projektu v kategórii technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
   Noví spoločníci:
   ProMinent Dosiertechnik GmbH Im Schuhmachergewann 5-11 Heidelberg 691 23 SRN
   25.04.2013Zrušeny spoločníci:
   ProMinent - Holding GmbH Im Schuhmachergewann 5-11 Heidelberg 691 23 SRN
   12.05.2006Noví spoločníci:
   ProMinent - Holding GmbH Im Schuhmachergewann 5-11 Heidelberg 691 23 SRN
   11.05.2006Zrušeny spoločníci:
   ProMinent Dosiertechnik GmbH Im Schuhmacher-gewan 5-11 Heidelberg SRN
   04.12.2004Nový štatutárny orgán:
   Dr. Andreas Dulger Ludolf - Krehl - Str. 52 Heidelberg 691 20 SRN Vznik funkcie: 19.10.2004
   03.12.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Helmut Karl Kuklok Beethovenstrasse 6 Schriesheim 691 98 SRN dlhodobý pobyt na území SR : 116 Kuchyňa
   23.11.2000Nové sidlo:
   Roľnícka 21 Bratislava 831 07
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti-veľkoobchod
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodno-technických služieb
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   poradenská činnosť v oblasti čistenia a úpravy vôd a bazénov
   rozbory a analýza úžitkovej a pitnej vody
   kompletizácia a montáž technologických celkov pre úpravne vody, chemickú úpravu vody a chemické čistenie, s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení
   konštrukčné práce v oblasti strojných zariadení s výnimkou projektovania a tvorby diel podľa autorského zákona
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a zariadení
   Noví spoločníci:
   ProMinent Dosiertechnik GmbH Im Schuhmacher-gewan 5-11 Heidelberg SRN
   22.11.2000Zrušené sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 842 20
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti-veľkoobchod
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodno-technických služieb
   Zrušeny spoločníci:
   ProMinent Dosiertechnik GmbH Im Schuhmacher-gewan 5-11 Heidelberg SRN
   16.04.1996Nové sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 842 20
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Grejták , CSc. Fedinova 3 Bratislava
   Dr. Helmut Karl Kuklok Beethovenstrasse 6 Schriesheim 691 98 SRN dlhodobý pobyt na území SR : 116 Kuchyňa
   15.04.1996Zrušené sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 841 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. František Grejták , CSc. Fedinova 3 Bratislava
   03.07.1995Nové sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 841 03
   02.07.1995Zrušené sidlo:
   Nobelova 34 Bratislava 836 05
   28.10.1994Nové obchodné meno:
   ProMinent Slovensko, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nobelova 34 Bratislava 836 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti-veľkoobchod
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodno-technických služieb
   Noví spoločníci:
   ProMinent Dosiertechnik GmbH Im Schuhmacher-gewan 5-11 Heidelberg SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. František Grejták , CSc. Fedinova 3 Bratislava