Vytvoriť faktúru

HITECO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HITECO
IČO 31381995
DIČ 2020303604
IČ DPH SK2020303604
Dátum vzniku 28 Októbra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HITECO
Hviezdoslavovo nám. 20
81459
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 548 796 €
Zisk -72 290 €
Aktíva 2 939 536 €
Vlastný kapitál 585 520 €
Kontaktné informácie
Email obchod@hiteco.sk
Phone(s) 0252631161, 0252631162, 0252631163, 0252927782
Fax(es) 0252927782
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,996,929
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 65,883
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 65,883
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 65,883
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,926,746
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,181,412
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,181,412
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 602,304
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 601,290
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 601,290
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 165
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 849
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 61,936
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 61,936
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 81,094
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 13,834
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 67,260
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,300
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,286
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 14
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,996,929
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 513,230
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,672
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,672
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 302,149
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 667
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 667
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 276,032
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 326,673
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -50,641
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -72,290
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,553,256
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 6,420
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 6,420
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,499,075
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 845,759
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 845,759
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 554,436
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 12,664
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7,549
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 48,541
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 30,126
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 9,511
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 9,511
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 550
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 37,700
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) -69,557
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) -69,557
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,493,211
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,548,796
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 658,081
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,835,130
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,100
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 52,485
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,605,013
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 523,974
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 557,011
D. Služby (účtová skupina 51) 1,103,809
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 251,051
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 177,112
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 61,899
4. Sociálne náklady (527, 528) 12,040
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,679
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 44,371
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 44,371
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 120,118
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -56,217
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 308,417
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 215
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 191
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 191
XII. Kurzové zisky (663) 24
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,710
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,910
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,910
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,800
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,495
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -63,712
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 8,578
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 8,630
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -52
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -72,290
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015