Vytvoriť faktúru

Talianska pekáreň Bageta - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Talianska pekáreň Bageta
IČO 31382363
DIČ 2020337429
IČ DPH SK2020337429
Dátum vzniku 26 Októbra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Talianska pekáreň Bageta
Vajnorská 89
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 522 983 €
Zisk 41 203 €
Aktíva 715 454 €
Vlastný kapitál 395 437 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244372160, +421244259555, +421244635017
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 568,250
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 230,392
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 230,392
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 45,842
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 31,512
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 153,038
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 337,159
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,826
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,735
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 91
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 205,535
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 55,390
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 55,390
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 142,029
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,916
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 200
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 128,798
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 99,621
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 29,177
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 699
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 699
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 568,250
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 300,369
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,663
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,663
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 250,864
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 251,426
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -562
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 41,203
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 163,361
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,957
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,957
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 673
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 673
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 91,042
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 52,509
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 52,509
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,044
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7,733
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,377
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 19,379
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 10,881
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 10,881
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 11,377
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 47,431
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 104,520
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 104,520
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 522,977
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 522,983
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 493,400
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 29,583
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 456,391
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 197,542
D. Služby (účtová skupina 51) 90,374
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 113,036
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 79,828
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 27,006
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,202
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,419
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 43,326
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 43,326
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 948
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,746
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 66,592
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 205,484
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 14,377
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 5,525
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 5,525
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 8,852
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -14,373
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 52,219
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 11,016
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 11,016
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 41,203
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015