Vytvoriť faktúru

DIVENDOOR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DIVENDOOR
IČO 31382517
DIČ 2020346526
IČ DPH SK2020346526
Dátum vzniku 31 Októbra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DIVENDOOR
Šaštínska 8
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 540 616 €
Zisk 4 462 €
Aktíva 1 042 221 €
Vlastný kapitál 710 293 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421911222828, +421911776114
Fax(es) 0262520480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,040,410
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 599,789
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 596,485
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 538,642
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 16,079
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 35,825
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 5,939
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 3,304
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 3,304
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 434,229
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 304,599
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 304,599
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,488
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 1,488
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,488
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 65,155
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 63,716
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 63,716
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,439
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 62,987
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 9,183
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 53,804
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 6,392
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 515
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 5,824
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 53
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,040,410
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 704,537
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 13,279
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 13,279
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,084
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,084
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 536
2. Ostatné fondy (427, 42X) 536
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -3,824
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -3,824
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 688,000
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 688,000
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,462
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 335,873
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 27,380
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 16,006
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 11,159
12. Odložený daňový záväzok (481A) 215
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 301,728
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 28,012
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 28,012
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 236,862
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 10,163
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,578
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,080
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,033
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 6,765
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,765
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,481,976
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,540,616
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 357,507
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 1,036,068
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 87,375
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 58,640
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,026
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,529,557
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 284,093
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 693,883
D. Služby (účtová skupina 51) 241,943
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 220,062
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 154,945
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 54,644
4. Sociálne náklady (527, 528) 10,473
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,644
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 15,470
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 15,470
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 43,771
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 15,707
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,984
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 11,059
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 261,031
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 6
XII. Kurzové zisky (663) 3
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 7
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,209
O. Kurzové straty (563) 26
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,183
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,193
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,866
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,404
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 6,112
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -2,708
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,462
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31382517 DIČ: 2020346526 IČ DPH: SK2020346526
 • Sídlo: DIVENDOOR, Šaštínska 8, 84104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 31 Októbra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Marián Gorda Šaštínska 8 Bratislava 841 04 31.10.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Marián Gorda 13 279 € (100%) Šaštínska 8 Bratislava 841 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.03.2012Zrušeny spoločníci:
   Silvia Gordová Šaštínska 8 Bratislava 841 04
   Martin Gorda Šaštínska 8 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Silvia Gordová Šaštínska 8 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 06.11.2008
   22.11.2008Nové sidlo:
   Šaštínska 8 Bratislava 841 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Marián Gorda Šaštínska 8 Bratislava 841 04
   Silvia Gordová Šaštínska 8 Bratislava 841 04
   Martin Gorda Šaštínska 8 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Gorda Šaštínska 8 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 31.10.1994
   Silvia Gordová Šaštínska 8 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 06.11.2008
   21.11.2008Zrušené sidlo:
   Šaštínska 8 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Gorda Šaštínska 8 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Gorda Šaštínska 8 Bratislava 841 05
   03.11.2005Nové obchodné meno:
   DIVENDOOR, s.r.o.
   02.11.2005Zrušené obchodné meno:
   SYNTEX, s.r.o.
   23.06.2004Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   26.04.2002Nové predmety činnosti:
   stolárstvo
   montáž nábytku
   mechanické úpravy na zákazku alebo zmluvnom základe
   montáž plastových okien
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   02.01.2001Noví spoločníci:
   Ing. Marián Gorda Šaštínska 8 Bratislava 841 05
   01.01.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Gorda Šaštínska 8 Bratislava 841 05
   Gerhard Simon Alfonz Petzoldgasse 11 Perchtolsdorf Rakúsko
   02.07.1999Noví spoločníci:
   Ing. Marián Gorda Šaštínska 8 Bratislava 841 05
   Gerhard Simon Alfonz Petzoldgasse 11 Perchtolsdorf Rakúsko
   01.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Gorda Šaštínska 8 Bratislava 841 05
   Ing.arch. Miroslav Halčin Miletičova 69 Bratislava 821 09
   Gerhard Simon Alfonz Petzoldgasse 11 Perchtolsdorf Rakúsko
   21.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Marián Gorda Šaštínska 8 Bratislava 841 05
   Ing.arch. Miroslav Halčin Miletičova 69 Bratislava 821 09
   Gerhard Simon Alfonz Petzoldgasse 11 Perchtolsdorf Rakúsko
   20.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Gorda Šaštínska 8 Bratislava 841 05
   Ing.arch. Miroslav Halčin Miletičova 69 Bratislava 821 09
   Gerhard Simon Alfonz Petzoldgasse 11 Perchtolsdorf Rakúsko
   31.03.1998Noví spoločníci:
   Ing. Marián Gorda Šaštínska 8 Bratislava 841 05
   Ing.arch. Miroslav Halčin Miletičova 69 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Gorda Šaštínska 8 Bratislava 841 05
   30.03.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Gorda Šaštínska 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Gorda Šaštínska 8 Bratislava
   21.05.1996Noví spoločníci:
   Gerhard Simon Alfonz Petzoldgasse 11 Perchtolsdorf Rakúsko
   20.05.1996Zrušeny spoločníci:
   Ernest Bognár Bílikova 20 Bratislava
   31.10.1994Nové obchodné meno:
   SYNTEX, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Šaštínska 8 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   zateplovanie objektov
   inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
   poradenská a sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve
   poradenstvo v oblasti znižovania energie
   Noví spoločníci:
   Ernest Bognár Bílikova 20 Bratislava
   Ing. Marián Gorda Šaštínska 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Marián Gorda Šaštínska 8 Bratislava