Vytvoriť faktúru

SMARTRENDS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 03.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SMARTRENDS
IČO 31382606
Dátum vzniku 09 Novembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SMARTRENDS
A. Hlinku 892
95131
Močenok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 456 374 €
Zisk 86 117 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421903439512
Mobile phone(s) +421903439512
Dátum aktualizácie údajov: 03.12.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 6,534,104
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,316,220
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 618,511
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 618,511
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,697,709
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,697,709
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,891,645
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 31,394
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 31,394
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 114,467
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 114,467
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,742,894
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,494,399
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,494,399
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 67,082
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 181,413
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,890
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,459
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 431
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,326,239
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 29,265
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 1,296,974
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,534,104
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,164,350
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,000,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,000,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 95,000
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 95,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -16,767
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -16,767
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 86,117
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,566,640
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 657,996
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 290,810
8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 366,000
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,186
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 1,200,088
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,014,860
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,740,814
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,740,814
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 59,407
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 37,873
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,997
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 161,769
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 18,121
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 18,121
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 675,575
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 803,114
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 803,114
Dátum aktualizácie údajov: 03.12.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 5,457,041
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 5,456,374
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 351,806
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,527,553
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 61,591
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 515,424
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,288,274
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 290,288
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,385,867
D. Služby (účtová skupina 51) 1,663,424
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,229,224
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 899,845
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 291,695
4. Sociálne náklady (527, 528) 37,684
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 489
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 656,627
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 656,627
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 53,591
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,764
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 168,100
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,539,780
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 666
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 49
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 49
XII. Kurzové zisky (663) 617
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 83,891
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 51,687
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51,687
O. Kurzové straty (563) 5,116
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 27,088
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -83,225
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 84,875
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -1,242
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58,782
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -60,024
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 86,117
Dátum aktualizácie údajov: 03.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 03.12.2015