Vytvoriť faktúru

SUMA Consulting - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SUMA Consulting
IČO 31382614
DIČ 2020303681
IČ DPH SK2020303681
Dátum vzniku 28 Októbra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SUMA Consulting
Černyševského 12
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 646 662 €
Zisk 72 641 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421252962750, +421262410701
Fax(es) 0262410701
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 725,610
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 378,211
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 378,211
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 8,410
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 360,072
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 9,143
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 586
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 343,604
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 345
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 345
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 174,259
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 102,373
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 102,373
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 71,886
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 169,000
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 39,639
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 129,361
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,795
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,674
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 121
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 725,610
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 181,453
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 8,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 8,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 21,019
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 800
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 800
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 78,993
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 78,993
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 72,641
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 544,157
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 40
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 40
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 533,874
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,640
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,640
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 481,309
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,599
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,874
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 36,452
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 10,243
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 10,243
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 643,696
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 646,662
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,698
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 641,998
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,965
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 488,830
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,206
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 16,937
D. Služby (účtová skupina 51) 42,940
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 193,686
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 139,391
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 47,014
4. Sociálne náklady (527, 528) 7,281
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,776
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 32,126
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 32,126
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 200,159
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 157,832
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 582,613
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 13
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 13
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 13
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,175
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 419
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 419
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 6,756
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,162
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 150,670
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 78,029
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 78,029
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 72,641
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015