Vytvoriť faktúru

TATRA UNITED CORPORATION - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 23.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno TATRA UNITED CORPORATION
IČO 31382711
DIČ 2020303637
IČ DPH SK2020303637
Dátum vzniku 11 Novembra 1994
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo TATRA UNITED CORPORATION
Námestie 1.
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 581 230 €
Zisk -2 017 501 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.tatraunited.sk
Mobile phone(s) +421911999950, +421911838857
Fax(es) 0259272135
Dátum aktualizácie údajov: 23.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 34,361,601
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 33,104,166
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 2,594,256
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 2,872
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 2,591,384
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 28,375,325
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 8,806,925
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 19,147,015
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 146,867
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 128,176
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 38,067
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 90,775
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 17,500
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 2,134,585
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 2,134,585
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,075,897
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 63,966
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 58,328
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 5,638
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 277,401
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 260,394
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 47,416
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 212,978
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 17,007
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 734,530
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 23,753
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 710,777
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 181,538
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 160,245
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 10,123
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 11,170
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 34,361,601
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 26,671,884
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 10,900,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 10,900,000
A.II. Emisné ážio (412) 648,699
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 2,683,026
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,977,566
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,977,566
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 3,479,038
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 1,770,413
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 1,708,625
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 9,001,056
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 9,001,056
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,017,501
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,678,096
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 246,707
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 20,000
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 16,242
12. Odložený daňový záväzok (481A) 210,465
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 7,347,132
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 332,129
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 499
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 331,630
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,700,470
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 83,478
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 51,425
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 47,330
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 132,300
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 84,257
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 79,657
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,600
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 11,621
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 5,334
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 6,287
Dátum aktualizácie údajov: 23.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,359,348
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 5,581,230
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 33,652
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,325,753
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 14,379
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,172,409
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 35,037
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,605,516
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 19,298
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,291,040
D. Služby (účtová skupina 51) 996,128
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,786,280
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,308,470
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 439,789
4. Sociálne náklady (527, 528) 38,021
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 220,777
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,227,580
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,227,580
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 2,026,040
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,531
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 36,842
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,024,286
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,067,318
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 91
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 56
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 56
XII. Kurzové zisky (663) 33
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,548
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 332
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 332
O. Kurzové straty (563) 78
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,138
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,457
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,027,743
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -10,242
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,881
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -13,123
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,017,501
Dátum aktualizácie údajov: 23.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 23.01.2017