Vytvoriť faktúru

FX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FX
IČO 31382762
DIČ 2020320632
IČ DPH SK2020320632
Dátum vzniku 14 Novembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FX
Azalkova 6
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 11 464 €
Zisk -29 165 €
Aktíva 105 865 €
Vlastný kapitál 23 847 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421948195335, +421949754874, +421948521530
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 91,777
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 37,126
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 37,126
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 37,126
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 50,440
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 7,970
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 7,970
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 29,367
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 16,549
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,549
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 12,818
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 13,103
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,012
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,091
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,211
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,211
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 91,777
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -5,318
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,619
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,619
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 15,589
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 42,844
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -27,255
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -29,165
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 97,095
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 19,274
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 19,274
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 77,821
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 21,312
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 21,312
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 25,406
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 30,383
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 342
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 378
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 9,585
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 11,464
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,431
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 6,154
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,879
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 39,342
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 6,859
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,524
D. Služby (účtová skupina 51) 9,214
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 11,423
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 8,448
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,975
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 378
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,741
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,741
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,203
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -27,878
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -11,012
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 328
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 126
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 126
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 202
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -327
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -28,205
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -29,165
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015