Vytvoriť faktúru

ŽS-EMZ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ŽS-EMZ
IČO 31383289
DIČ 2020334228
IČ DPH SK2020334228
Dátum vzniku 02 Novembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ŽS-EMZ
Račianska 109/C
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 206 981 €
Zisk -4 902 €
Aktíva 41 057 €
Vlastný kapitál -36 142 €
Kontaktné informácie
Email zs-emz@zs-emz.sk
Phone(s) 0244255958, 0244256004, 0903424426, 0903424427
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 58,770
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 58,770
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 58,469
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 58,467
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 58,467
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 301
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 301
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 58,770
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -41,045
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 16,600
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 16,600
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 14,778
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 748
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 748
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 20,207
2. Ostatné fondy (427, 42X) 20,207
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -88,476
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 55,034
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -143,510
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,902
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 99,815
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 12
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 12
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 77,743
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 46,304
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 46,304
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 16,186
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,800
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,136
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,233
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 84
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,655
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,655
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 17,405
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 207,362
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 206,981
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 100
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 206,881
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 209,022
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 23,663
D. Služby (účtová skupina 51) 55,205
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 119,061
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 83,094
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 31,679
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,288
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 10,096
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 997
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,041
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 128,113
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 381
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 381
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,242
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,706
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,706
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,536
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,861
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,902
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,902
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016