Vytvoriť faktúru

RVR Afinis - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno RVR Afinis
IČO 31383378
Dátum vzniku 11 Novembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RVR Afinis
Žitná 1
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 869 394 €
Zisk 47 593 €
Kontaktné informácie
Email afinis@afinis.sk
Webová stránka http://www.afinis.sk;http://www.tesnenia.sk
Phone(s) +421249104820, +421249104824
Fax(es) 0244872868
Dátum aktualizácie údajov: 25.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,308,906
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 581,217
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 581,217
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 98,802
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 235,270
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 247,145
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 720,435
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 363,039
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 460
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 362,579
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,140
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,140
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 327,180
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 322,415
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 322,415
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,765
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 29,076
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 277
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 28,799
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 7,254
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 6,502
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 752
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,308,906
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 455,564
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 401,680
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 401,680
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 200,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,942
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,942
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -200,651
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -200,651
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 47,593
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 713,641
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 86,093
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,440
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 77,707
12. Odložený daňový záväzok (481A) 2,946
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 202,942
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 407,716
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 246,430
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 246,430
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 91,340
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 36,981
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 32,785
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 180
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 16,890
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 16,890
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 139,701
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 1,340
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 138,361
Dátum aktualizácie údajov: 25.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,811,276
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,869,394
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,030,103
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 771,549
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 9,624
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 18,629
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,767
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 34,722
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,776,101
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,365,876
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 340,331
D. Služby (účtová skupina 51) 283,580
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 600,071
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 438,590
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 147,861
4. Sociálne náklady (527, 528) 13,620
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 12,720
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 124,194
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 124,194
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 49,329
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 93,293
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 840,118
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 49
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 7
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 7
XII. Kurzové zisky (663) 42
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 18,888
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 9,933
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 9,933
O. Kurzové straty (563) 2,402
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 6,553
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -18,839
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 74,454
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 26,861
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 27,882
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -1,021
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 47,593
Dátum aktualizácie údajov: 25.05.2016