Vytvoriť faktúru

BEZ TRANSFORMÁTORY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno BEZ TRANSFORMÁTORY
IČO 31383475
DIČ 2020337462
IČ DPH SK2020337462
Dátum vzniku 21 Novembra 1994
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo BEZ TRANSFORMÁTORY
Rybničná 40
83554
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 22 178 167 €
Zisk -424 910 €
Aktíva 32 462 451 €
Vlastný kapitál 15 455 838 €
Kontaktné informácie
Email bez.or@bez.sk
Phone(s) 0249595713, 0249611200, 0249611314, 0249611404
Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 35,717,202
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 17,666,052
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 151,240
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 54,642
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 93,598
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 3,000
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 7,959,302
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 2,423,612
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,213,715
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,108,090
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 74,207
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 126,503
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 13,175
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 9,555,510
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 6,647,175
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 52
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 549,994
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 1,991,621
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 366,668
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 17,994,419
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 8,167,430
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,226,273
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 1,362,832
3. Výrobky (123) - /194/ 1,651,350
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,917,190
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 9,785
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 2,424,789
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 1,933,016
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,933,016
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 445,422
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,050
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 45,301
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,898,016
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,523,528
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 129,124
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,394,404
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 1,227,404
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 93,463
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 53,621
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 504,184
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,219
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 501,965
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 56,731
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 56,731
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 35,717,202
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,611,262
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 14,986,082
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 14,986,082
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 357,148
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 357,148
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 1,181
2. Ostatné fondy (427, 42X) 1,181
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 418,673
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 418,673
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,726,912
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,726,912
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -424,910
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 21,828,677
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 266,871
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 7,484
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 10,751
12. Odložený daňový záväzok (481A) 248,636
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 241,368
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 241,368
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 1,068,994
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 11,476,843
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 7,950,691
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,662,498
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,288,193
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 2,307,520
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 838,031
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 200,170
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 127,678
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 39,011
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13,742
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 331,504
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 98,621
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 232,883
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 8,443,097
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 277,263
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 211,517
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 65,746
Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 20,130,506
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 22,178,167
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,953,881
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 16,827,993
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,348,632
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 1,616,970
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 100,137
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 166,348
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 164,206
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,490,357
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,787,364
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12,862,225
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -57,542
D. Služby (účtová skupina 51) 2,188,869
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 4,490,273
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 3,211,678
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 15,933
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,109,903
4. Sociálne náklady (527, 528) 152,759
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 160,444
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 819,127
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 844,127
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) -25,000
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 13,544
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -63,023
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 289,076
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -312,190
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,066,697
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 372,062
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 72,110
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 48,795
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 23,315
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 251
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 251
XII. Kurzové zisky (663) 292,538
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 7,163
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 580,998
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 200,458
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 49,453
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 151,005
O. Kurzové straty (563) 304,537
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 76,003
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -208,936
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -521,126
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -96,216
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,901
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -99,117
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -424,910
Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2016