Vytvoriť faktúru

DIAMS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DIAMS
IČO 31383483
DIČ 2020346614
IČ DPH SK2020346614
Dátum vzniku 22 Novembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DIAMS
Černyševského 26
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 203 105 €
Zisk -30 396 €
Aktíva 238 703 €
Vlastný kapitál 209 995 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.diams.sk
Phone(s) +421262520931, +421262411290
Fax(es) 0262411290
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 203,779
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 4,419
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 4,419
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 4,419
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 197,493
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 53,787
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 34,542
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 12,471
3. Výrobky (123) - /194/ 3,028
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,538
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 208
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 56,542
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 44,422
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 44,422
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 479
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 11,641
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 87,164
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,159
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 86,005
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,867
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 26
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,841
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 203,779
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 179,597
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 10,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 10,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 178
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,000
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,000
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 35,973
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 35,973
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 161,842
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 384,844
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -223,002
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -30,396
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 24,182
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 8,541
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 8,541
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 15,641
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,735
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,735
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,776
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,588
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,542
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 211,681
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 203,105
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 411
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 211,225
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -8,567
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 36
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 232,153
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 375
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 11,875
D. Služby (účtová skupina 51) 35,364
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 177,976
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 127,927
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 45,306
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,743
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 826
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,789
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,789
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 29
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,919
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -29,048
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 155,455
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 10
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 10
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 396
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 6
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 6
O. Kurzové straty (563) 16
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 374
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -386
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -29,434
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 962
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 962
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -30,396
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31383483 DIČ: 2020346614 IČ DPH: SK2020346614
 • Sídlo: DIAMS, Černyševského 26, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Novembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ľuboš Vlasák Koceľova 7 Slovenský Grob 900 26 28.03.2008
  Ing. Jaroslav Labuda Holíčska 23 Bratislava 851 05 28.03.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ľuboš Vlasák 2 000 € (20%) Koceľova 7 Slovenský Grob 900 26
  Ing. Jaroslav Labuda 2 000 € (20%) Holíčska 23 Bratislava 851 05
  Ing. Pavol Benc 2 000 € (20%) Bratislava 851 02
  Ing. Juraj Bosák 2 000 € (20%) Bratislava 851 03
  Pavol Kokavec 2 000 € (20%) Bratislava 851 10
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.05.2014Noví spoločníci:
   Pavol Kokavec Kovácsova 24 Bratislava 851 10
   07.05.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Kokavec Matičná 4 Ivanka pri Dunaji 900 28
   18.07.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Jamriška Lachova 13 Bratislava 851 01
   František Levický Karpatské námestie 21 Bratislava 831 06
   Ing. Tomáš Vanek Jankolova 1 Bratislava 851 04
   28.05.2008Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Vlasák Koceľova 7 Slovenský Grob 900 26
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Vlasák Koceľova 7 Slovenský Grob 900 26 Vznik funkcie: 28.03.2008
   Ing. Jaroslav Labuda Holíčska 23 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 28.03.2008
   27.05.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tibor Kaluš Sklenárova 30 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Jamriška Lachova 13 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 22.11.1994
   Ing. Tibor Kaluš Sklenárova 30 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 22.11.1994
   06.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Jamriška Lachova 13 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 22.11.1994
   Ing. Tibor Kaluš Sklenárova 30 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 22.11.1994
   05.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Jamriška Lachova 13 Bratislava 851 01
   Ing. Tibor Kaluš Sklenárova 30 Bratislava 821 09
   03.01.2001Nové sidlo:
   Černyševského 26 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   02.01.2001Zrušené sidlo:
   Muchovo nám. 1 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   16.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Benc Pečnianska 21 Bratislava 851 02
   Ing. Juraj Bosák Námestie Hraničiarov 11 Bratislava 851 03
   Ing. Jaroslav Labuda Holíčska 23 Bratislava 851 04
   Ing. Jozef Jamriška Lachova 13 Bratislava 851 01
   Ing. Tibor Kaluš Sklenárova 30 Bratislava 821 09
   František Levický Karpatské námestie 21 Bratislava 831 06
   Ing. Tomáš Vanek Jankolova 1 Bratislava 851 04
   Ing. Pavol Kokavec Matičná 4 Ivanka pri Dunaji 900 28
   15.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Benc Pečnianska 21 Bratislava 851 02
   Ing. Juraj Bosák Námestie Hraničiarov 11 Bratislava 851 03
   Ing. Jozef Jamriška Lachova 13 Bratislava 851 01
   Ing. Tibor Kaluš Sklenárova 30 Bratislava 821 09
   Ing. Pavol Kokavec Matičná 4 Ivanka pri Dunaji 900 28
   František Levický Karpatské námestie 21 Bratislava 831 06
   Ing. Tomáš Vanek Jankolova 1 Bratislava 851 04
   26.03.1996Nové sidlo:
   Muchovo nám. 1 Bratislava 851 01
   25.03.1996Zrušené sidlo:
   Svrčia Bratislava 841 04
   22.11.1994Nové obchodné meno:
   DIAMS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Svrčia Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba počítačov a iných prístrojov na spracovanie údajov
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   automatizované spracovanie dát
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj. Obchodovať s tovarom, na ktorý sa zákonom vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Benc Pečnianska 21 Bratislava 851 02
   Ing. Juraj Bosák Námestie Hraničiarov 11 Bratislava 851 03
   Ing. Jozef Jamriška Lachova 13 Bratislava 851 01
   Ing. Tibor Kaluš Sklenárova 30 Bratislava 821 09
   Ing. Pavol Kokavec Matičná 4 Ivanka pri Dunaji 900 28
   František Levický Karpatské námestie 21 Bratislava 831 06
   Ing. Tomáš Vanek Jankolova 1 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Jamriška Lachova 13 Bratislava 851 01
   Ing. Tibor Kaluš Sklenárova 30 Bratislava 821 09