Vytvoriť faktúru

LEKÁREŇ AVION - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno LEKÁREŇ AVION
IČO 31383670
DIČ 2020303813
IČ DPH SK2020303813
Dátum vzniku 24 Novembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LEKÁREŇ AVION
Floriánske nám. 2
81107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 951 249 €
Zisk 19 863 €
Aktíva 522 846 €
Vlastný kapitál 447 416 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0255562964, 0253416632
Fax(es) 0255562964
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 505,044
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,326
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,326
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 881
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 445
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 501,741
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 182,208
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 269
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 181,939
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 166
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 166
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 193,943
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 190,429
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 300
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 190,129
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,514
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 125,424
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,338
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 123,086
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,977
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 12
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 881
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 1,084
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 505,044
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 433,404
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,076
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,076
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 404,826
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 404,826
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 19,863
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 71,640
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 5,214
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,214
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 49,531
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 32,162
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,128
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 23,034
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 82
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,690
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,513
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,084
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 16,786
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 16,786
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 109
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,940,939
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,951,249
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,940,450
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 489
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,310
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,920,658
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,679,759
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 8,395
D. Služby (účtová skupina 51) 68,369
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 148,490
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 106,525
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 37,206
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,759
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 89
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 12,948
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 12,948
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,608
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 30,591
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 184,416
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 18
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 18
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 18
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,676
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,676
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,658
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 24,933
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 5,070
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 5,070
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 19,863
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015