Vytvoriť faktúru

Sandvik Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 16.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Sandvik Slovakia
IČO 31383700
DIČ 2020308059
IČ DPH SK2020308059
Dátum vzniku 10 Novembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Sandvik Slovakia
Karadžičova 8
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 12 814 344 €
Zisk 68 978 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0258318208, 0232115349
Dátum aktualizácie údajov: 16.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,772,178
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 241,253
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 241,253
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 237,253
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 4,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,471,724
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 99,709
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 99,709
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 9,534
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 9,534
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,752,688
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,640,077
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 115,238
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,524,839
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 95,268
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 17,343
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 609,793
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,903
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 605,890
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 59,201
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 59,201
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,772,178
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 487,366
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 199,164
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 199,164
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 19,916
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 19,916
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 199,308
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 199,308
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 68,978
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,284,812
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,184,349
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 894,542
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 846,921
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 47,621
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 744,808
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 330,116
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 14,176
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 26,669
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 174,038
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 100,463
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 32,612
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 67,851
Dátum aktualizácie údajov: 16.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 12,814,384
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 12,814,344
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 12,357,325
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 418,891
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 38,125
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 12,680,224
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 10,117,166
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 191,116
D. Služby (účtová skupina 51) 1,183,223
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,037,292
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 795,822
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 231,819
4. Sociálne náklady (527, 528) 9,651
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,385
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 89,488
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 89,488
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 21,521
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -5,748
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 39,781
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 134,120
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,284,711
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 40
XII. Kurzové zisky (663) 40
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 14,454
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 12,336
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 12,336
O. Kurzové straty (563) 390
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,728
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -14,414
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 119,706
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 50,728
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 53,369
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -2,641
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 68,978
Dátum aktualizácie údajov: 16.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 16.10.2015
 • IČO:31383700 DIČ: 2020308059 IČ DPH: SK2020308059
 • Sídlo: Sandvik Slovakia, Karadžičova 8, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Novembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Erwin Steinhauser Hofderer-Feld 56 Hochdorf 6280 Švajčiarsko 08.05.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Sandvik Aktiebolag 199 164 € (100%) Štokholm 101 30 Švédske kráľovstvo
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.07.2015Nové predmety činnosti:
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   prenájom hnuteľných vecí
   09.11.2013Nové sidlo:
   Karadžičova 8 Bratislava 821 08
   08.06.2012Noví spoločníci:
   Sandvik Aktiebolag Box 510 Štokholm 101 30 Švédske kráľovstvo
   10.05.2012Nové predmety činnosti:
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   23.07.2009Nový štatutárny orgán:
   Erwin Steinhauser Hofderer-Feld 56 Hochdorf 6280 Švajčiarsko Vznik funkcie: 08.05.2009
   16.12.1998Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu a verejnej mienky
   24.11.1997Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   10.11.1994Nové obchodné meno:
   Sandvik Slovakia s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy a predaja tovarov a služieb v rozsahu voľnej živnosti