Vytvoriť faktúru

HB REM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HB REM
IČO 31383823
DIČ 2020320720
IČ DPH SK2020320720
Dátum vzniku 23 Novembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HB REM
Karadžičova 12
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 114 326 €
Zisk -10 031 €
Aktíva 5 428 562 €
Vlastný kapitál 4 306 777 €
Dátum aktualizácie údajov: 04.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,862,383
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,231,712
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 408,703
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 408,703
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,676,830
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 5,883
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 154,369
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,515,474
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 1,104
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 146,179
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 146,179
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,431,140
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,593,871
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,522,461
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,522,461
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 55,102
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,926
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 12,382
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 837,269
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,867
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 835,402
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 199,531
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 2,954
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 101,226
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 95,351
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,862,383
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,296,745
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 2,013,604
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 2,452,195
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 2,452,195
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -166,326
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,015,270
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,181,596
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -10,031
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 565,638
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 13,858
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 12,797
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,061
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 517,681
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 335,865
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 335,865
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 5,743
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 7,226
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,698
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 99,411
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 64,738
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 31,744
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 31,744
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,355
Dátum aktualizácie údajov: 04.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,545,885
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,114,326
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,545,885
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 505,286
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 63,155
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,115,068
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 164,737
D. Služby (účtová skupina 51) 1,135,360
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 197,044
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 142,836
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 47,892
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,316
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 27,386
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,006,020
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,006,020
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 480,023
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -2,596
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 107,094
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -742
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,245,788
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,512
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 6,502
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 6,502
XII. Kurzové zisky (663) 10
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,515
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 10,573
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 10,573
O. Kurzové straty (563) 55
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 887
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,003
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -5,745
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4,286
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4,286
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -10,031
Dátum aktualizácie údajov: 04.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 04.09.2015