Vytvoriť faktúru

HB REM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 07.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno HB REM
IČO 31383823
DIČ 2020320720
IČ DPH SK2020320720
Dátum vzniku 23 Novembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HB REM
Karadžičova 12
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 729 076 €
Zisk -12 614 €
Aktíva 5 428 562 €
Vlastný kapitál 4 306 777 €
Dátum aktualizácie údajov: 07.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,588,136
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,866,594
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 221,599
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 221,599
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,498,816
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 5,595
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,461,260
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 31,961
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 146,179
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 146,179
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,530,743
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,524,672
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,493,382
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,293,456
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 199,926
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 12,991
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 18,299
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,006,071
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 28,033
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 978,038
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 190,799
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 92,172
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 98,627
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,588,136
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,284,131
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 2,013,604
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 2,452,195
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 2,452,195
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -176,357
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,015,270
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,191,627
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -12,614
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 303,964
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,608
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,608
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 274,725
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 184,428
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,595
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 171,833
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 10,135
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,704
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 73,458
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 26,109
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 9,609
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 16,500
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,522
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 41
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 41
Dátum aktualizácie údajov: 07.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,421,349
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,729,076
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,421,349
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 266,881
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 40,846
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,747,737
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 238,656
D. Služby (účtová skupina 51) 1,028,898
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 239,297
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 174,514
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 57,556
4. Sociálne náklady (527, 528) 7,227
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 22,001
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 847,221
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 847,221
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 247,887
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 13,971
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 109,806
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -18,661
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,153,795
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10,769
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 10,756
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 10,756
XII. Kurzové zisky (663) 13
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,659
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 681
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 681
O. Kurzové straty (563) 273
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 705
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 9,110
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -9,551
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,063
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,063
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -12,614
Dátum aktualizácie údajov: 07.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 07.12.2016