Vytvoriť faktúru

Pasmanta - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Pasmanta
IČO 31383840
DIČ 2020320687
IČ DPH SK2020320687
Dátum vzniku 23 Novembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Pasmanta
Rezedova 5
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 185 591 €
Zisk -71 887 €
Aktíva 1 139 393 €
Vlastný kapitál 387 624 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421243634337
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,073,380
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,026,189
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,026,189
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 716,805
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 19,203
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 11,259
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 278,922
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 41,827
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 168
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 168
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 28,790
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 15,977
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,977
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 11,060
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,602
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 151
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 12,869
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 336
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 12,533
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5,364
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,354
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 4,010
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,073,380
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 315,737
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 94,147
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 98,111
3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 98,111
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 188,062
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 188,062
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -71,887
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 753,762
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 584,453
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 95,557
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 95,557
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 488,896
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 169,059
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 14,833
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 14,833
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 152,325
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 351
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 135
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,415
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 250
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 250
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 3,881
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 281
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 3,600
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 161,781
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 185,591
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 161,781
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 21,666
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,144
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 235,283
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 29,910
D. Služby (účtová skupina 51) 97,583
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 8,235
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 6,360
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,875
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 12,721
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 65,988
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 65,988
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 15,503
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,343
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -49,692
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 34,288
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 21,236
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 20,988
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 20,988
O. Kurzové straty (563) 0
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 248
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -21,235
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -70,927
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -71,887
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31383840 DIČ: 2020320687 IČ DPH: SK2020320687
 • Sídlo: Pasmanta, Rezedova 5, 82101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Novembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jozef Verdenšteter Šinkovské 36 Bratislava 23.11.1994
  Ing. Henryka Verdenšteterová Šinkovské 36 Bratislava 831 07 13.05.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Jozef Verdenšteter 3 320 € (50%) Šinkovské 36 Bratislava
  Ing. Henryka Verdenšteterová 3 320 € (50%) Šinkovské 36 Bratislava 831 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.09.2010Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   Noví spoločníci:
   Ing. Henryka Verdenšteterová Šinkovské 36 Bratislava 831 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Henryka Verdenšteterová Šinkovské 36 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 13.05.2010
   20.09.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Šulák H.Meličkovej 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marian Šulák H.Meličkovej 21 Bratislava
   24.06.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Verdenšteter Šinkovské 36 Bratislava
   Ing. Marian Šulák H.Meličkovej 21 Bratislava
   23.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Šulák H.Meličkovej 21 Bratislava
   Ing. Jozef Verdenšteter Šinkovské 36 Bratislava
   27.03.1997Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   módne návrhárstvo a organizácia módnych prehliadok
   prieskum trhu pri odbyte textilných výrobkov, výrobkov z kože a obuvi
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja textilných výrobkov, výrobkov z kože a obuvi
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   26.03.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   13.11.1996Noví spoločníci:
   Ing. Marian Šulák H.Meličkovej 21 Bratislava
   Ing. Jozef Verdenšteter Šinkovské 36 Bratislava
   12.11.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Šulák H.Meličkovej 21 Bratislava
   Ing. Jozef Verdenšteter Šinkovské 36 Bratislava
   Zbigniew Szuba Paderewskiego 1 Piastow 058 20 Poľská republika
   23.11.1994Nové obchodné meno:
   Pasmanta, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Rezedova 5 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Marian Šulák H.Meličkovej 21 Bratislava
   Ing. Jozef Verdenšteter Šinkovské 36 Bratislava
   Zbigniew Szuba Paderewskiego 1 Piastow 058 20 Poľská republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Verdenšteter Šinkovské 36 Bratislava
   Ing. Marian Šulák H.Meličkovej 21 Bratislava