Vytvoriť faktúru

Schachermayer - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 13.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Schachermayer
IČO 31383858
DIČ 2020334206
IČ DPH SK2020334206
Dátum vzniku 28 Novembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Schachermayer
Pestovateľská 12
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 036 083 €
Zisk -146 184 €
Aktíva 2 745 929 €
Vlastný kapitál 2 076 758 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421248202715, +421248202716
Mobile phone(s) +421910903522
Fax(es) 0248202730
Dátum aktualizácie údajov: 13.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,709,040
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,565,346
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,565,346
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 768,490
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 660,856
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 136,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,135,135
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 362,716
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 362,716
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 929
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 929
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 929
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 405,841
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 404,675
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 941
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 403,734
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 33
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,133
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 365,649
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,875
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 362,774
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 8,559
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 8,559
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,709,040
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,703,749
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 597,491
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 597,491
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 68,248
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 59,915
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 59,915
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,124,279
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,124,279
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -146,184
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,005,080
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 67,593
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 539
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 67,054
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 8,418
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 8,418
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 896,220
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 705,068
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 543,026
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 162,042
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 49,487
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 26,668
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 79,883
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 35,114
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 32,849
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 13,489
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 19,360
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 211
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 211
Dátum aktualizácie údajov: 13.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,991,756
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 5,036,083
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,919,533
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 72,223
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 9,646
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 34,681
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,169,356
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 3,584,477
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 96,964
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 40,838
D. Služby (účtová skupina 51) 522,140
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 777,492
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 555,034
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 192,864
4. Sociálne náklady (527, 528) 29,594
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 22,477
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 72,372
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 72,372
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 4,711
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 47,885
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -133,273
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 747,337
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 381
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 40
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 40
XII. Kurzové zisky (663) 311
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 30
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,405
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 4,548
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 4,548
O. Kurzové straty (563) 416
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,441
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -10,024
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -143,297
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,887
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,887
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -146,184
Dátum aktualizácie údajov: 13.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 13.12.2016