Vytvoriť faktúru

Schachermayer - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Schachermayer
IČO 31383858
DIČ 2020334206
IČ DPH SK2020334206
Dátum vzniku 28 Novembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Schachermayer
Pestovateľská 12
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 608 058 €
Zisk -226 824 €
Aktíva 2 745 929 €
Vlastný kapitál 2 076 758 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421248202715, +421248202716
Mobile phone(s) +421910903522
Fax(es) 0248202730
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,785,913
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,606,072
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,606,072
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 768,490
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 685,362
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 152,220
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,169,500
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 356,302
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 356,302
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 370,640
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 370,419
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 370,419
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 44
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 177
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 442,558
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,063
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 438,495
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 10,341
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 8,841
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 1,500
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,785,913
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,849,933
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 597,491
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 597,491
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 68,248
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 59,915
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 59,915
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,351,103
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,351,103
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -226,824
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 935,039
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 79,383
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 774
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 78,609
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 7,085
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 7,085
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 809,209
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 667,731
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 667,731
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 38,152
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 23,051
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 51,892
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 28,383
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 39,362
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 31,512
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 7,850
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 941
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 941
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,608,142
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,608,058
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,488,511
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 59,263
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 16,702
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 43,582
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,824,950
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 3,308,918
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 129,008
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 825
D. Služby (účtová skupina 51) 494,410
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 712,424
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 511,380
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 179,454
4. Sociálne náklady (527, 528) 21,590
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 25,118
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 133,214
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 133,214
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -23,338
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 44,371
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -216,892
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 614,613
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 84
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 44
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 44
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 40
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,128
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,076
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,076
O. Kurzové straty (563) 312
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,740
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,044
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -223,936
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,888
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,888
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -226,824
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31383858 DIČ: 2020334206 IČ DPH: SK2020334206
 • Sídlo: Schachermayer, Pestovateľská 12, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Novembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mag. Gerd Schachermayer Graben 36 Linz 4020 Rakúsko 05.03.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Schachermayer - Grosshandelsgesellschaft, m.b.H. 597 491 € (100%) Linz Rakúska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.03.2009Nový štatutárny orgán:
   Mag. Gerd Schachermayer Graben 36 Linz 4020 Rakúsko Vznik funkcie: 05.03.2009
   17.03.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Szabo Astrová 757/2 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 18.12.2000
   11.08.2005Nové sidlo:
   Pestovateľská 12 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Szabo Astrová 757/2 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 18.12.2000
   10.08.2005Zrušené sidlo:
   Technická 7 Bratislava 821 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Szabo Svätoplukova 980/33 Bratislava
   30.04.2002Noví spoločníci:
   Schachermayer - Grosshandelsgesellschaft, m.b.H. Schachermayer str. 2 Linz Rakúska republika
   29.04.2002Zrušeny spoločníci:
   Schachermayer - Grosshandelsgesellschaft, m.b.H. Schachermayer str. 2 Linz Rakúska republika
   18.12.2000Nový štatutárny orgán:
   Jozef Szabo Svätoplukova 980/33 Bratislava
   17.12.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gerard Baník Pavlovská 3 Bratislava
   27.08.1999Nové sidlo:
   Technická 7 Bratislava 821 04
   26.08.1999Zrušené sidlo:
   Pavlovská 3 Bratislava 831 03
   17.07.1998Noví spoločníci:
   Schachermayer - Grosshandelsgesellschaft, m.b.H. Schachermayer str. 2 Linz Rakúska republika
   16.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Schachermayer - Grosshandelsgesellschaft, m.b.H. Schachermayer str. 2 Linz Rakúska republika
   28.11.1994Nové obchodné meno:
   Schachermayer, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pavlovská 3 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť-nákup a predaj tovarov veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov, zmrzliny, tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Schachermayer - Grosshandelsgesellschaft, m.b.H. Schachermayer str. 2 Linz Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Gerard Baník Pavlovská 3 Bratislava