Vytvoriť faktúru

Kompaflex - D.M.M. potrubné elementy - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Kompaflex - D.M.M. potrubné elementy
IČO 31383882
DIČ 2020353995
IČ DPH SK2020353995
Dátum vzniku 29 Novembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Kompaflex - D.M.M. potrubné elementy
Lenardova 6
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 715 576 €
Zisk 248 007 €
Vlastný kapitál 728 943 €
Kontaktné informácie
Email info@kompaflex-dmm.sk
Phone(s) 0315692201
Mobile phone(s) +421903705498, +421905705498, +421905714031, +421905716065
Fax(es) 0315692434
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 876,979
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 235,695
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 3,702
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 3,702
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 231,993
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 36,475
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 153,992
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 34,356
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 7,170
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 634,972
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 139,423
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 132,716
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 6,707
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 439,320
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 358,102
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 358,102
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 76,980
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,238
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 56,229
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 9,917
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 46,312
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 6,312
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 70
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 6,242
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 876,979
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 560,246
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 66,388
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 66,388
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 9,958
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 9,958
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 235,893
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 235,893
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 248,007
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 316,733
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 162,178
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 157,734
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,776
12. Odložený daňový záväzok (481A) 668
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 131,287
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 80,473
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 80,473
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,735
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 25,984
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 18,142
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,919
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 34
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 23,268
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 23,268
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,708,799
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,715,576
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,044,505
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 1,317,560
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 346,734
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,777
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,394,540
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 817,437
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 627,098
D. Služby (účtová skupina 51) 290,661
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 587,785
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 423,722
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 146,121
4. Sociálne náklady (527, 528) 17,942
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,120
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 41,837
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 41,837
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 14,112
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,490
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 321,036
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 973,603
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,224
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,176
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1,176
XII. Kurzové zisky (663) 48
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,365
O. Kurzové straty (563) 759
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,606
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,141
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 319,895
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 71,888
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 74,427
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -2,539
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 248,007
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31383882 DIČ: 2020353995 IČ DPH: SK2020353995
 • Sídlo: Kompaflex - D.M.M. potrubné elementy, Lenardova 6, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Novembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Drahomíra Szabová Alžbetin Dvor 302 Miloslavov 900 42 29.11.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Drahomíra Szabová 33 194 € (50%) Alžbetin Dvor 302 Miloslavov 900 42
  Werner Löhrer 33 194 € (50%) Im-Müsli Švajčiarsko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.03.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Drahomíra Szabová Alžbetin Dvor 302 Miloslavov 900 42 Vznik funkcie: 29.11.1994
   08.03.2005Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Vašina Haidachstr. 34 Pforzheim 751 81 Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Drahomíra Szabová Alžbetin Dvor 302 Miloslavov 900 42 Vznik funkcie: 29.11.1994
   18.11.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Drahomíra Szabová Alžbetin Dvor 302 Miloslavov 900 42 Vznik funkcie: 29.11.1994
   17.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Drahomíra Szabová Alžbetin Dvor 302 Miloslavov
   13.08.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Drahomíra Szabová Alžbetin Dvor 302 Miloslavov
   12.08.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Drahomíra Szabová Lenardova 6 Bratislava
   14.06.1999Noví spoločníci:
   Ing. Drahomíra Szabová Alžbetin Dvor 302 Miloslavov 900 42
   13.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Drahomíra Szabová Lenardova 6 Bratislava
   28.09.1995Nové obchodné meno:
   Kompaflex - D.M.M. potrubné elementy spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Drahomíra Szabová Lenardova 6 Bratislava
   Werner Löhrer Uttwil CH-8580 Im-Müsli Švajčiarsko
   Vladimír Vašina Haidachstr. 34 Pforzheim 751 81 Spolková republika Nemecko
   27.09.1995Zrušené obchodné meno:
   D.M.M. potrubné elementy, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Drahomíra Szabová Lenardova 6 Bratislava
   29.11.1994Nové obchodné meno:
   D.M.M. potrubné elementy, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lenardova 6 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenstvo v oblasti strojárenstva
   výroba a montáž technických tkanín
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa a predaj za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   prekladateľstvo a tlmočníctvo v jazyku nemeckom s výnimkou služieb vymedzených zákonom č.36/97 Zb.
   Noví spoločníci:
   Ing. Drahomíra Szabová Lenardova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Drahomíra Szabová Lenardova 6 Bratislava