Vytvoriť faktúru

KLACSKA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KLACSKA
IČO 31384111
DIČ 2020320852
IČ DPH SK2020320852
Dátum vzniku 23 Novembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KLACSKA
Šamorínska 39A
90301
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 7 024 171 €
Zisk 267 344 €
Aktíva 6 450 205 €
Vlastný kapitál 2 343 653 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0376424036, 0263532102, 0263812347
Mobile phone(s) +421903717501, +421903942506, +421903942512, +421903942517, +421903942523, +421903942537, +421903942558
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 7,158,796
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 5,338,200
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 1
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 1
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 5,338,199
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 525,000
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,608,372
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,204,827
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,815,227
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 42,875
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 42,875
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 605
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 605
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,177,578
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 555,047
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 555,047
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 500,000
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 27,899
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 94,632
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 594,169
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,696
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 586,473
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5,369
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 5,369
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,158,796
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,610,998
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 549,202
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,787,149
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,787,149
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 267,344
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,547,798
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 507,931
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 9,481
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 323,740
12. Odložený daňový záväzok (481A) 174,710
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 7,678
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 7,678
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 1,402,675
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 997,643
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 574,890
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 574,890
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 73,453
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 42,949
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 69,086
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 237,265
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 33,283
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 33,283
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,598,518
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 70
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 6,954,521
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 7,024,171
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,790
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 6,951,731
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 66,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,650
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,523,601
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,310,396
D. Služby (účtová skupina 51) 3,078,803
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,449,874
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,052,636
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 367,478
4. Sociálne náklady (527, 528) 29,760
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 43,837
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 636,733
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 636,733
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 17
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,941
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 500,570
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,565,322
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10,038
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 10,038
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 10,038
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 163,436
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 89,715
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 89,715
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 73,721
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -153,398
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 347,172
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 79,828
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 59,263
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 20,565
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 267,344
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31384111 DIČ: 2020320852 IČ DPH: SK2020320852
 • Sídlo: KLACSKA, Šamorínska 39A, 90301, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Novembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Alfred Klacska Hans Fronius Strasse 31 Perchtoldsdorf 2380 Rakúska republika 29.09.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Paul Klacska Gesellschaft m.b.H. 6 639 € (100%) Viedeň Rakúska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.04.2014Nové sidlo:
   Šamorínska 39A Senec 903 01
   25.04.2014Zrušené sidlo:
   Kopčianska 65 Bratislava 851 01
   26.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alfred Klacska Hans Fronius Strasse 31 Perchtoldsdorf 2380 Rakúska republika Vznik funkcie: 29.09.1995
   25.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alfred Klacska Kopernikova 23 Bratislava
   18.06.1998Noví spoločníci:
   Paul Klacska Gesellschaft m.b.H. Ketzergasse 212 Viedeň Rakúska republika
   17.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Paul Klacska Gesellschaft m.b.H. Ketzergasse 212 Viedeň Rakúska republika
   01.12.1997Noví spoločníci:
   Paul Klacska Gesellschaft m.b.H. Ketzergasse 212 Viedeň Rakúska republika
   30.11.1997Zrušeny spoločníci:
   Paul Klacska GmbH & Co.KG. Ketzerg. 212 Viedeň Rakúska republika
   16.11.1995Nové sidlo:
   Kopčianska 65 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   Noví spoločníci:
   Paul Klacska GmbH & Co.KG. Ketzerg. 212 Viedeň Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alfred Klacska Kopernikova 23 Bratislava
   15.11.1995Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 73 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Alfred Klacska Kehugene 212 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Rudolf Fuchs Pribinova 1 Piešťany 921 01
   23.11.1994Nové obchodné meno:
   KLACSKA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 73 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v oblasti dopravy
   činnosť realitnej agentúry
   Noví spoločníci:
   Alfred Klacska Kehugene 212 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Rudolf Fuchs Pribinova 1 Piešťany 921 01