Vytvoriť faktúru

ITS Commerce - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 03.11.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ITS Commerce
IČO 31384242
DIČ 2020852867
Dátum vzniku 23 Novembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ITS Commerce
05801
Schmoerova
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 044 €
Zisk 30 €
Dátum aktualizácie údajov: 03.11.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 6,485
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,483
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 200
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 200
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 200
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,283
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 844
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,439
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,485
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,131
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,638
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,638
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,537
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,537
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 30
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,354
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,354
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 0
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 786
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 568
Dátum aktualizácie údajov: 03.11.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,066
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,044
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,044
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 450
D. Služby (účtová skupina 51) 362
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 88
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 594
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 682
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 22
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 22
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 22
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 106
O. Kurzové straty (563) 23
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 83
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -84
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 510
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 30
Dátum aktualizácie údajov: 03.11.2015
Files
4282899.tif
Dátum aktualizácie údajov: 03.11.2015