Vytvoriť faktúru

BHF Environmental - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno BHF Environmental
IČO 31384331
DIČ 2020320797
IČ DPH SK2020320797
Dátum vzniku 28 Novembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BHF Environmental
Dúbravská cesta 9
84237
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 423 042 €
Zisk 61 880 €
Aktíva 149 582 €
Vlastný kapitál 74 857 €
Kontaktné informácie
Email bhf@bhf.sk
Phone(s) 0254774689, 0254792287, 0903406044, 0903406050
Fax(es) 0254774689
Dátum aktualizácie údajov: 02.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 189,576
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 17,728
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 17,728
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 17,728
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 170,622
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 7,558
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 7,558
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 4,608
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 4,608
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,608
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 113,150
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 112,598
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 112,598
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 15
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 537
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 45,306
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 515
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 44,791
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,226
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,226
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 189,576
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 136,737
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,641
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,641
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,395
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,395
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 65,821
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 104,052
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -38,231
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 61,880
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 52,508
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 8,560
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 498
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 8,062
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 38,582
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 317
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 317
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 12,596
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,182
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,742
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 17,745
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,366
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,366
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 331
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 331
Dátum aktualizácie údajov: 02.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 422,535
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 423,042
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 366,610
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 55,925
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 507
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 345,486
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 14,308
D. Služby (účtová skupina 51) 119,867
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 151,279
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 111,638
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 37,472
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,169
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 368
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 12,075
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 12,075
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 27,504
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,085
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 77,556
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 232,435
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,220
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 10
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 10
XII. Kurzové zisky (663) 5,208
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,551
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 81
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 81
O. Kurzové straty (563) 1,642
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,828
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -331
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 77,225
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 15,345
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 15,345
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61,880
Dátum aktualizácie údajov: 02.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 02.02.2016