Vytvoriť faktúru

LAVIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno LAVIA
IČO 31384412
DIČ 2020330059
IČ DPH SK2020330059
Dátum vzniku 02 Decembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LAVIA
Vansovej 2
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 848 790 €
Zisk 14 715 €
Aktíva 3 160 313 €
Vlastný kapitál 1 712 970 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903701887
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,823,048
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,532,073
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 111,019
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 111,019
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 654,096
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 650,776
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 3,320
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 1,766,958
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,580,084
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 133,274
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 53,600
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 290,703
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 202,954
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 200,952
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 200,952
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,002
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 52,000
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 52,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 35,749
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 276
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 35,473
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 272
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 272
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,823,048
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,771,384
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 2,240,592
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 2,240,592
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 210,765
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 664
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 498,971
2. Ostatné fondy (427, 42X) 498,971
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,194,323
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 455,194
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,649,517
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 14,715
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,050,082
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,049,682
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 140,675
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 140,675
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,500
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,880
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 901,627
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 400
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 400
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,582
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 1,582
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 24,983
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 848,790
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 24,983
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 791,961
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 31,846
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 843,370
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,554
D. Služby (účtová skupina 51) 60,160
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,272
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 12,639
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 12,639
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 526,076
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 5,000
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 231,669
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,420
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -40,731
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 18,144
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 25
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 25
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2,678
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2,678
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 15,441
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,969
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 1,627
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 922
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 922
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,420
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 12,175
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 17,595
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 14,715
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31384412 DIČ: 2020330059 IČ DPH: SK2020330059
 • Sídlo: LAVIA, Vansovej 2, 81103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Decembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr. Rastislav Opaterný Bezručova 2 Stupava 900 31 31.03.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  JUDr. Rastislav Opaterný 1 119 632 € (50%) Bezručova 2 Stupava 900 31
  Galmond, a.s. 1 328 € (0.1%) Bratislava 811 03
  JUDr. Stanislav Schubert, CSc. 1 119 632 € (50%) Bratislava 831 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.02.2011Zrušeny spoločníci:
   POHOTOVOSŤ, s. r. o. Pribinova 25 Bratislava 811 09
   04.02.2010Noví spoločníci:
   POHOTOVOSŤ, s. r. o. Pribinova 25 Bratislava 811 09
   03.02.2010Zrušeny spoločníci:
   SCHUBERT & partners, s.r.o. Vansovej 2 Bratislava 811 03
   08.05.2007Nové predmety činnosti:
   poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
   Noví spoločníci:
   JUDr. Rastislav Opaterný Bezručova 2 Stupava 900 31
   SCHUBERT & partners, s.r.o. Vansovej 2 Bratislava 811 03
   19.12.2006Nové predmety činnosti:
   technicko-organizačné zabezpečenie športových, kultúrnych a vzdelávacích podujatí
   ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie verejne dostupných informácií
   25.05.2006Noví spoločníci:
   JUDr. Stanislav Schubert , CSc. Bellova 82A Bratislava 831 01
   24.05.2006Zrušeny spoločníci:
   LUKI 83 HOLDING A.G. Val Sainte Croix 7 Luxembourg L-1371 Luxemburské veľkovojvodstvo
   11.05.2006Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
   Noví spoločníci:
   LUKI 83 HOLDING A.G. Val Sainte Croix 7 Luxembourg L-1371 Luxemburské veľkovojvodstvo
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Rastislav Opaterný Bezručova 2 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 31.03.1998
   10.05.2006Zrušeny spoločníci:
   EURODITEC Holding A. G. Val Sainte - Croix 7 Luxemburg L-1371 Luxemburg
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Rastislav Opaterný Školská 7 Tlmače Vznik funkcie: 31.03.1998
   22.10.2005Noví spoločníci:
   Galmond, a.s. Vansovej 2 Bratislava 811 03
   21.10.2005Zrušeny spoločníci:
   DITEC, a.s. Plynárenská 7/C Bratislava 821 09
   LEAS, s.r.o. IČO: 34 113 444 Keltská 728/1 Bratislava 851 10
   29.12.2004Noví spoločníci:
   DITEC, a.s. Plynárenská 7/C Bratislava 821 09
   11.09.2004Noví spoločníci:
   EURODITEC Holding A. G. Val Sainte - Croix 7 Luxemburg L-1371 Luxemburg
   10.09.2004Zrušeny spoločníci:
   EURODITEC Holding A. G. 7, Val Sainte - Croix L - 1371 Luxemburg Luxemburské veľkovojvodstvo
   04.06.2004Noví spoločníci:
   EURODITEC Holding A. G. 7, Val Sainte - Croix L - 1371 Luxemburg Luxemburské veľkovojvodstvo
   03.06.2004Zrušeny spoločníci:
   Brodkowitz Limited 5 Second Floor, Merchants Street Valletta VLT 10 Malta
   07.07.2003Nové sidlo:
   Vansovej 2 Bratislava 811 03
   Nové predmety činnosti:
   prenájom strojov, zariadení a automobilov
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Rastislav Opaterný Školská 7 Tlmače Vznik funkcie: 31.03.1998
   06.07.2003Zrušené sidlo:
   Radlinského 47 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Rastislav Opaterný Školská 7 Tlmače
   13.02.2002Noví spoločníci:
   LEAS, s.r.o. IČO: 34 113 444 Keltská 728/1 Bratislava 851 10
   12.02.2002Zrušeny spoločníci:
   Globium, s.r.o. IČO: 35 717 505 Hattalova 12/A Bratislava 831 03
   17.05.1999Nové obchodné meno:
   LAVIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Radlinského 47 Bratislava 811 07
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
   prevádzkovanie parkoviska
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu
   leasingová činnosť
   factoring a forfaiting
   Noví spoločníci:
   Brodkowitz Limited 5 Second Floor, Merchants Street Valletta VLT 10 Malta
   Globium, s.r.o. IČO: 35 717 505 Hattalova 12/A Bratislava 831 03
   16.05.1999Zrušené obchodné meno:
   H S H SLOVAKIA, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Dudvážska 41 Bratislava 821 07
   Zrušeny predmety činnosti:
   zámočníctvo
   kovoobrábanie
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Peter Hlubík Zlatohorská 8 Bratislava 841 03
   20.05.1998Noví spoločníci:
   JUDr. Peter Hlubík Zlatohorská 8 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Rastislav Opaterný Školská 7 Tlmače
   19.05.1998Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Peter Hlubík Zlatohorská 8 Bratislava 841 03
   Harald Hacker Steinstrasse 3 Waldenburg SRN
   Walter Franz Schwenk Berlichingenstrasse 73 Niedernhall SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Sziráczki Lúčová 7 Komárno 945 01
   02.12.1994Nové obchodné meno:
   H S H SLOVAKIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Dudvážska 41 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   obstarávateľská činnosť
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   zámočníctvo
   kovoobrábanie
   Noví spoločníci:
   JUDr. Peter Hlubík Zlatohorská 8 Bratislava 841 03
   Harald Hacker Steinstrasse 3 Waldenburg SRN
   Walter Franz Schwenk Berlichingenstrasse 73 Niedernhall SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Sziráczki Lúčová 7 Komárno 945 01