Vytvoriť faktúru

MEDIAPRESS Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 11.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno MEDIAPRESS Bratislava
IČO 31384421
DIČ 2020354006
IČ DPH SK2020354006
Dátum vzniku 06 Decembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MEDIAPRESS Bratislava
Stará Vajnorská 9
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 36 953 437 €
Zisk 9 335 €
Aktíva 6 419 037 €
Vlastný kapitál 55 703 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0232779412, 0244441026, 0252634557, 0252920935, 0252961115, 0254775469, 0262319785, 0267287128, 0232
Dátum aktualizácie údajov: 11.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 6,618,647
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,197,440
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,197,440
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,903
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 865,769
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 329,768
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,794,254
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,414,937
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,063
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,412,874
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 174,604
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 174,604
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 174,604
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,851,913
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 851,712
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 235,192
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 616,520
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,000,201
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 352,800
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 21,632
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 331,168
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 626,953
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 10,892
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 69,008
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 547,053
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,618,647
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 75,454
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 14,838
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 14,838
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,484
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,484
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 49,797
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 53,204
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -3,407
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,335
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,423,387
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 131,321
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 46,192
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 12,279
12. Odložený daňový záväzok (481A) 72,850
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 6,227,504
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,863,117
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,508,469
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 354,648
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1,112,601
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 103,408
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 69,736
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 75,606
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,036
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 64,562
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 60,312
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,250
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 119,806
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 119,595
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 211
Dátum aktualizácie údajov: 11.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 36,921,415
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 36,953,437
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 35,414,490
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,506,925
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) -12,252
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 44,274
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 36,767,539
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 31,197,384
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 274,184
D. Služby (účtová skupina 51) 2,285,724
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,666,868
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,929,349
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 641,152
4. Sociálne náklady (527, 528) 96,367
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 9,340
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 116,282
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 116,282
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 28,136
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 189,621
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 185,898
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,164,123
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,019
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3,019
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3,019
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 151,762
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 22,120
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 22,058
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 62
O. Kurzové straty (563) 13
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 129,629
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -148,743
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 37,155
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 27,820
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 32,029
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -4,209
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 9,335
Dátum aktualizácie údajov: 11.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 11.08.2016