Vytvoriť faktúru

EDAS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EDAS
IČO 31384609
DIČ 2020342533
IČ DPH SK2020342533
Dátum vzniku 06 Decembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EDAS
Nám. A. Hlinku 1
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 903 567 €
Zisk 333 007 €
Aktíva 1 899 355 €
Vlastný kapitál 1 149 751 €
Kontaktné informácie
Email info@edas.sk
Phone(s) 0244873604
Fax(es) 0244886175
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,379,432
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 88,413
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 3,000
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 3,000
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 5,413
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 5,413
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 80,000
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 80,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,280,601
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 143,579
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 130,150
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 130,150
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 91
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 13,338
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 852,022
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 852,022
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 285,000
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 584
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 284,416
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 10,418
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 415
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 10,003
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,379,432
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,182,759
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 58,412
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 58,412
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 11,600
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 11,600
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 779,740
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 779,740
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 333,007
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 196,323
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,769
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,769
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 190,763
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 39,207
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 39,207
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 91,085
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 33,317
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 22,606
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,548
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 791
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 791
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 350
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 350
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 891,957
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 903,567
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 891,957
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,500
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,110
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 600,001
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12,152
D. Služby (účtová skupina 51) 447,847
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 117,351
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 66,759
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 47,390
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,202
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 359
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 8,460
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 8,460
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -20,621
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 34,453
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 303,566
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 431,958
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 102,747
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 99,000
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 99,000
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 3,704
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 3,704
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 43
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 43
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,199
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,199
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 101,548
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 405,114
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 72,107
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 72,107
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 333,007
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015