Vytvoriť faktúru

NAXYS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno NAXYS
IČO 31384650
DIČ 2020896779
Dátum vzniku 01 Decembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NAXYS
Segnerova 2/A
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 24 526 €
Zisk 2 930 €
Aktíva 9 697 €
Vlastný kapitál 6 480 €
Kontaktné informácie
Email naxys@chello.sk
Phone(s) 0255575041
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 15,263
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 15,263
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 47
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 47
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,680
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,680
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,680
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 13,536
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,218
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 12,318
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 15,263
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,409
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -824
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 7,857
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -8,681
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,930
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,854
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 537
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 537
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 5,317
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 0
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,938
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 628
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 751
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 24,186
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 24,526
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 24,186
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 340
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 21,042
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 685
D. Služby (účtová skupina 51) 5,806
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 13,916
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 10,102
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,237
4. Sociálne náklady (527, 528) 577
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 104
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 531
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,484
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 17,695
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 75
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 75
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -74
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,410
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,930
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015