Vytvoriť faktúru

MINERCO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MINERCO
IČO 31384684
DIČ 2020303967
IČ DPH SK2020303967
Dátum vzniku 06 Decembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MINERCO
Palisády 47
81444
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 189 491 €
Zisk 190 414 €
Aktíva 4 307 399 €
Vlastný kapitál 4 043 140 €
Kontaktné informácie
Email minerco@internet.sk
Phone(s) 0254411789, 0254411792, 0254641014, 0254641015
Mobile phone(s) +421911722071
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,503,633
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 484,921
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 484,921
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 132,776
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 301,857
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 50,288
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,007,615
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 172,683
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 161,582
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 161,582
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 11,101
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,834,932
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,214
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,831,718
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 11,097
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 193
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 10,904
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,503,633
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,233,554
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 4,035,837
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 4,424,742
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -388,905
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 190,414
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 200,876
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 599
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 599
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 197,213
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 174,357
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 174,357
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,922
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,969
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,437
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,528
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,064
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,064
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 69,203
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 69,203
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,172,355
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,189,491
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 884,956
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 287,399
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 17,136
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 991,424
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 713,551
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 20,119
D. Služby (účtová skupina 51) 31,961
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 137,194
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 107,722
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 27,442
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,030
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,417
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 83,795
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 83,795
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,387
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 198,067
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 406,724
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 40,547
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 26,257
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 26,257
XII. Kurzové zisky (663) 14,290
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 968
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 968
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 39,579
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 237,646
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 47,232
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 52,565
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -5,333
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 190,414
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015