Vytvoriť faktúru

Bentota - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Bentota
IČO 31384773
Dátum vzniku 09 Decembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Bentota
Tallerova 4
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 151 101 €
Zisk -30 006 €
Aktíva 173 348 €
Vlastný kapitál 35 583 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.corcomint.sk
Fax(es) 0244458297
Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 84,026
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 720
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 720
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 720
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 83,197
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 37,909
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 6
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 37,903
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 42,122
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 42,034
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 42,034
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 88
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,166
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,069
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,097
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 109
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 109
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 84,026
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,577
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 16,491
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 791
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 791
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 19,462
2. Ostatné fondy (427, 42X) 19,462
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -7,800
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -7,800
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -30,006
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 78,449
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,142
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,142
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 76,096
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 34,860
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 34,860
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 31,864
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,491
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 994
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,887
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,211
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,211
Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 137,051
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 151,101
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 135,424
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,627
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 7,501
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,549
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 178,005
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 104,045
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 13,557
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -2,672
D. Služby (účtová skupina 51) 19,817
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 27,394
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 20,468
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,579
4. Sociálne náklady (527, 528) 347
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 764
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,606
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,606
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 7,809
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,685
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -26,904
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,304
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 20
XII. Kurzové zisky (663) 20
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,162
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 591
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 591
O. Kurzové straty (563) 936
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 635
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,142
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -29,046
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -30,006
Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2015