Vytvoriť faktúru

TriPos A.C.T. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 18.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TriPos A.C.T.
IČO 31384927
DIČ 2020354039
IČ DPH SK2020354039
Dátum vzniku 12 Decembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TriPos A.C.T.
Veslárska 10
92101
Piešťany
Finančné informácie
Tržby a výnosy 215 567 €
Zisk 23 610 €
Aktíva 146 520 €
Vlastný kapitál 100 369 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0903716249, 0337300560
Mobile phone(s) 0903720079
Dátum aktualizácie údajov: 18.12.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 28,435
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 28,435
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 13,750
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 177,378
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 54,584
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,325
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 116,030
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 205,813
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 123,979
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 24,311
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,232
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 68,187
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 23,610
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 81,834
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 3,112
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 71,184
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 434
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 46,162
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 24,544
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 44
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 7,538
Dátum aktualizácie údajov: 18.12.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 215,567
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,003
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 212,642
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 917
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 184,800
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 1,174
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,551
C. Služby (účtová skupina 51) 22,539
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 142,409
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 826
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 6,787
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 514
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 30,767
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 180,381
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 3
X. Výnosové úroky (662) 2
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 150
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 150
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -147
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 30,620
P. Daň z príjmov (591, 595) 7,010
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 23,610
Dátum aktualizácie údajov: 18.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 18.12.2015